نمایندگی بیمه سینا

نمایندگی بیمه سینا

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس دفتر مرکزی : ......
تلفن : ......
وب سایت : .......
ایمیل : .......... 

نمایندگی بیمه سینا

 


  • بیمه های اشخاص بیمه سینا

جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان است که
در تعهد بیمه گر پایه نیست وطی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

 

  • بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران :


جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در کشور ایران
 

  • بیمه نامه مسافرتی مسافرین عازم به خارج از کشور :
     

جبران هزینه های پزشکی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات به اتباع ایرانی در مدت اقامت درخارج از کشور ایران

 

تراس سبزکد امنیتی را وارد نمایید.


2913