دفاتر پلیس + 10 خراسان رضوی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 خراسان رضوی

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانك ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

تلفن: ۳۷۶۵۳۰۰۶ - ۳۷۶۵۲۹۶۵ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۵۱۸۳۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و۴۰ پلاك ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۶۴ - ۳۶۶۱۴۰۶۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۶۱۴۰۶۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان ملك الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۶۸۵۴۳۳

تلفن: ۳۸۵۲۹۰۰۰ - ۳۸۵۳۰۵۸۹ - ۳۸۵۳۰۵۹۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۵۴۸۴۵۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاك۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

تلفن: ۳۳۶۸۱۸۱۸ - ۳۳۶۸۱۸۱۹ - ۳۳۶۵۸۷۸۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۶۵۸۷۸۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

تلفن: ۷۳۳۴۲۳۶ - ۷۳۳۴۹۰۸ (۰۵۱)

نمابر: ۷۳۳۵۷۴۷ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاك۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

تلفن: ۳۲۷۳۳۳۴۰ - ۳۲۷۳۳۳۵۰ - ۳۲۷۱۳۸۷۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۱۳۸۷۷ (۰۵۱) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاك ۱۴۸ ط۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

تلفن: ۳۶۰۹۰۰۲۲ - ۳۶۰۷۰۲۲۲ - ۳۶۰۳۹۲۷۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۰۹۲۳۳۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار وكیل آباد - حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر - نبش وكیل آباد ۲۶ - پلاك ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

تلفن: ۳۸۶۹۸۸۵۸ - ۳۸۶۸۸۰۵۳ - ۳۸۶۸۸۰۶۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۹۵۱۶۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاك ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

تلفن: ۳۷۲۳۲۱۹۱ - ۳۷۲۳۲۱۹۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۲۳۲۱۹۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانك كشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

تلفن: ۳۳۷۶۳۷۰۰ - ۳۳۷۶۳۷۰۱ - ۳۳۷۶۳۷۰۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۷۶۳۷۰۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همكف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

تلفن: ۳۷۶۷۷۷۴۷ - ۳۷۶۷۷۷۴۸ - ۳۷۶۷۷۷۴۶ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۷۷۷۴۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانك سپه – دفتر پلیس + ۱۰ كوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

تلفن: ۳۳۴۴۳۴۷۱ - ۳۳۴۴۳۴۱۵ - ۳۳۴۴۳۴۳۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۴۴۶۲۶۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاك ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

تلفن: ۸۴۰۳۸۳۲ - ۸۴۰۴۸۳۸ - ۸۴۰۳۹۱۵ (۰۵۱)

نمابر: ۸۴۰۳۹۱۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - شهرك غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

تلفن: ۳۵۱۳۱۵۱۸ - ۳۵۱۳۱۵۱۹  (۰۵۱)

نمابر: ۳۵۱۳۱۵۲۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد - میدان عدل خمینی خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی كلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

تلفن: ۳۸۵۵۳۰۱۱ - ۳۸۵۵۳۰۱۰ - ۳۸۵۵۱۰۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۵۲۱۰۴۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - پنجراه سناباد نرسیده به البسكو ساختمان ۲۱۰ طبقه همكف

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

تلفن: ۳۸۴۷۹۸۴۱ - ۳۸۴۷۹۸۴۲ - ۳۸۴۷۹۸۴۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۴۷۹۸۴۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاك ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

تلفن: ۳۶۰۳۵۰۰۸ - ۳۶۰۳۵۰۰۹ - ۳۶۰۳۵۰۰۶ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۰۳۶۴۲۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - میدان فجر نبش طبرسی شمالی یك

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۱۱۳

تلفن: ۳۲۱۷۶۰۰۶ - ۳۲۱۷۶۰۰۷ - ۳۲۱۷۶۰۰۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد - بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸-(دو ممر بودن از حاشیه بلوار پیروزی و پیروزی ۴۸)- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

تلفن: ۳۸۶۶۲۹۰۵ - ۳۸۶۴۳۵۶۶ - ۳۶۸۴۳۵۶۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۴۳۵۶۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

تلفن: ۳۶۶۷۶۹۹۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۶۷۶۹۹۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاك ۹۵۱

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

تلفن: ۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۸۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۶۶۱۸۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۶

تلفن: ۳۸۷۶۵۴۹۰ - ۳۸۷۶۵۴۸۰ - ۳۸۷۶۵۴۷۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد - سیمتری طلاب - وحید ۱۰ - نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

تلفن: ۳۲۷۱۶۹۲۳ - ۳۲۷۱۲۸۵۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۱۶۹۲۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس - بلوار فردوسی - حاشیه بلوار فردوسی نبش رسالت (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله - پلاك ۲۸۵ طبقه همكف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

تلفن: ۳۷۶۶۹۲۰۰ - ۳۷۶۶۹۱۹۷ - ۳۷۶۶۹۱۱۹ (۰۵۱)

نمابر: ۸۹۷۷۶۳۴۲ (۰۵۱) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

تلفن: ۳۵۲۳۶۱۰۰ - ۳۵۲۳۶۱۰۰-۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - سیدی - خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

تلفن: ۳۳۸۵۵۴۳۰ - ۳۳۸۶۲۳۳۳ - ۳۳۸۹۳۴۰۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۸۷۳۸۹۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - میدان امام حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاك ۱۰

کدپستی: ۹۱۹۹۸۱۵۱۴۷

تلفن: ۳۷۴۲۸۶۹۶ - ۳۷۴۲۸۶۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۴۲۸۶۹۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار وحدت - بین وحدت ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۴۹۷۳۳۷۴

تلفن: ۳۳۶۷۴۱۰۳ - ۳۳۶۷۴۱۰۴ - ۳۳۶۷۴۱۰۵ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۶۸۳۵۵۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - نبش میدان سعدی – پلاك ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

تلفن: ۳۷۱۳۸۰۰۲ - ۳۷۱۳۸۰۰۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

تلفن: ۳۲۷۴۶۳۰۱ - ۳۲۷۴۶۳۰۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۴۶۳۰۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۲

آدرس: خراسان رضوی - فريمان - خیابان امام رضا شرقی_بین شرقی ۱۲و۱۴_جنب موزائیك سازی محمدزاده

کدپستی: ۹۳۹۱۹۳۷۶۳۵

تلفن: ۳۴۶۳۰۸۳۹ - ۳۴۶۳۰۸۳۸ - ۳۴۶۳۰۶۴۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۴۶۳۰۸۳۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۳

آدرس: خراسان رضوی - سرخس - آدرس: خراسان رضوی سرخس خیابان ثارلله روبه روی ثارلله ۲۰پ۹۸

کدپستی: ۹۳۸۱۶۴۶۳۵۳

تلفن: ۳۴۵۳۸۲۴۰ - ۳۴۵۲۲۵۷۱ (۰۵۱)

نمابر: ۳۴۵۳۸۲۴۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۸۱

آدرس: خراسان رضوی - تربت جام - تربت جام- بلوار امام خمینی -روبروی اداره راه وترابری - جنب شیرینی سرای جام عسل

کدپستی: ۹۵۷۱۹۵۶۱۴۳

تلفن: ۵۲۵۴۳۳۳۰ - ۵۲۵۴۳۳۳۱ (۰۵۱)

نمابر: ۵۲۵۴۳۳۳۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۹۱

آدرس: خراسان رضوی - تايباد - تاپباد بلوار امام حسین جنب بانك ملی

کدپستی: ۹۵۹۱۸۴۴۷۷۳

تلفن: ۵۴۵۳۳۳۳۷ - ۵۴۵۳۳۳۳۶ - - (۰۵۱)

نمابر: ۵۴۵۳۳۳۳۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۱

آدرس: خراسان رضوی - تربت حيدريه - خیابان فردوسی شمالی میدان بسیج ابتدای بلوار مدرس جنب شركت گاز

کدپستی: ۹۵۱۹۹۴۳۱۴۹

تلفن: ۵۲۲۳۰۸۴۴ - ۵۲۲۴۵۷۱۱ - ۵۲۲۹۲۱۹۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۴

آدرس: خراسان رضوی - تربت حيدريه - امام خمینی ۱۸ نبش ۱۸

کدپستی: ۹۵۱۳۷۵۵۳۶۳

تلفن: ۲۲۴۶۴۵۵ - ۲۲۳۲۲۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۲۲۳۲۴۱۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۵

آدرس: خراسان رضوی - رشتخوار - رشتخوار بلوار امام رضا روبروی هلال احمر

کدپستی: ۹۵۴۱۶۱۵۱۸۶

تلفن: ۵۶۲۲۲۴۷۶ - ۵۶۲۲۲۷۷۱ - ۵۶۲۲۲۷۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۵۶۲۲۲۷۷۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۱

آدرس: خراسان رضوی - كاشمر - كاشمر _ خ بهبودی _بهبودی ۸ روبروی خ اباذر

کدپستی: ۹۶۷۱۹۳۶۹۵۸

تلفن: ۵۵۲۴۵۶۸۳ - ۵۵۲۴۵۶۸۴ - ۵۵۲۲۲۲۳۷ (۰۵۱)

نمابر: ۵۵۲۴۵۶۸۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۲

آدرس: خراسان رضوی - بردسكن - عدالت شرقی -عدالت۴-داخل میلان

کدپستی: ۹۶۸۱۹۳۳۶۷۵

تلفن: ۵۵۴۲۹۷۸۰ - ۵۵۴۲۹۷۸۱ (۰۵۱)

نمابر: ۵۵۴۲۹۷۸۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۳

آدرس: خراسان رضوی - خليل آباد - خلیل آباد - بلوار معلم - بین طالقانی و امام حسین (ع) پلاك ۴۱۰

کدپستی: ۹۶۷۷۱۱۳۶۸۴

تلفن: ۵۷۷۲۸۹۱۱ - ۵۷۷۲۸۹۲۲ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۵

آدرس: خراسان رضوی - مه و لات - مه ولات (فیض آباد) خیابان امام خمینی /امام خمینی ۷

کدپستی: ۹۵۳۱۸۸۴۱۳۵

تلفن: ۵۶۷۲۷۳۹۴ - ۵۶۷۲۷۳۹۵ - ۵۶۷۲۷۳۹۶ (۰۵۱)

نمابر: ۵۶۷۲۷۴۰۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۶

آدرس: خراسان رضوی - زاوه - بلوار امام رضا-ابتدای خ مصلی

کدپستی: ۹۵۴۹۱۴۷۵۵۸

تلفن: ۵۳۷۲۵۵۷۵ - ۵۳۷۲۵۵۸۵ (۰۵۱)

نمابر: ۵۳۷۲۵۵۸۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۷

آدرس: خراسان رضوی - خواف - خواف - خیابان وحدت - جنب دفتر حج و زیارت رهپویان نور

کدپستی: ۹۵۶۱۶۴۸۵۳۵

تلفن: ۵۴۲۳۱۰۹۴ (۰۵۱)

نمابر: ۵۴۲۳۱۰۹۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۵۱

آدرس: خراسان رضوی - گناباد - گناباد - خیابان امام خمینی ۲ روبروی پایگاه انتقال خون

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۶۹۵۷

تلفن: ۵۷۲۲۷۹۷۱ - ۵۷۲۲۹۸۳۰ - - (۰۵۱)

نمابر: ۵۷۲۲۴۱۲۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۵۱۲

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - خیابان شریعتی، شریعتی ۹ پلاك ۳۳۵

کدپستی: ۹۳۱۳۷۳۳۳۳۳

تلفن: ۴۳۳۴۳۷۱۴ - ۴۳۳۴۳۷۱۵ - ۴۳۳۵۰۸۴۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۴۳۷۱۴ داخلي۲۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۱۲

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خراسان رضوی- سبزوار -خیابان عطاملك شمالی -روبروی اداره دارایی

کدپستی: ۹۶۱۳۷۴۴۴۸۱

تلفن: ۴۴۲۶۲۵۵۹ - ۴۴۲۶۲۵۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۲۶۲۵۵۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۱

آدرس: خراسان رضوی - جوين - شهرستان جوین - بلوار امام خمینی جنب مخابرات

کدپستی: ۹۶۴۷۱۱۷۷۷۴

تلفن: ۴۵۲۲۰۰۹۱ - ۴۵۲۲۳۲۵۰ - ۴۴۶۶۶۱۹۳ (۰۵۱)

نمابر: ۴۵۲۲۳۲۵۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۲

آدرس: خراسان رضوی - جغتاي - خیابان مطهری جنوبی بالاتر از چهار راه كلانتری

کدپستی: ۹۶۴۱۶۶۴۳۳۳

تلفن: ۴۵۶۲۱۲۹۸ - ۴۵۶۲۱۲۹۹ - ۴۵۶۲۱۲۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۴۵۶۲۱۲۹۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۱۱

آدرس: خراسان رضوی - قوچان - قوچان-سیمتری شهیدرجائی-بعد از چهارراه اول روبه روی اتاق اصناف جنب تاكسی تلفنی آزادی

کدپستی: ۹۴۷۱۸۴۵۸۶۴

تلفن: ۴۷۲۳۰۰۱۶ (۰۵۱)

نمابر: ۴۷۲۳۰۰۱۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۲۲

آدرس: خراسان رضوی - درگز - درگز خیابان طالقانی پائین تر از چهارراه آموزش و پرورش پ ۱۷۰

کدپستی: ۹۴۹۱۸۷۴۸۹۶

تلفن: ۴۶۲۳۲۶۹۱ - ۴۶۲۳۲۶۹۰ (۰۵۱)

نمابر: ۴۶۲۳۲۶۹۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۱

آدرس: خراسان رضوی - كلات - بلوار امام رضا(ع)جنب آموزشگاه رانندگی

کدپستی: ۹۳۷۱۷۶۴۱۴۳

تلفن: ۳۴۷۲۴۹۱۰ - ۳۴۷۲۴۹۱۱ - ۳۴۷۲۴۹۱۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۴۷۲۴۹۱۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۲

آدرس: خراسان رضوی - تربت حيدريه - خ كاشانی بین كاشانی ۹ و ۱۱-جنب دفتر زیارتی ستاره نور

کدپستی: ۹۵۱۶۸۱۳۱۱۱

تلفن: ۵۲۲۴۰۷۷۲ - ۵۲۲۴۰۷۷۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۴

آدرس: خراسان رضوی - باخرز - خراسان رضوی- شهرستان باخرز- خیابان ابوالفضلی- نبش ابوالفضلی۵ جنب تعمیرگاه جنگلی

کدپستی: ۹۵۹۷۱۱۶۴۷۴

تلفن: ۵۴۸۲۶۴۱۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۲۴

آدرس: خراسان رضوی - طرقبه - جاده طرقبه – بین امام رضا(ع) ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۳۵۱۸۹۸۸۶۶

تلفن: ۳۵۵۱۲۰۵۱ - ۳۵۵۱۲۰۵۲ - ۳۵۵۱۲۰۵۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۵۵۱۲۰۵۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۸۲

آدرس: خراسان رضوی - تربت جام - میدان شهدا (شهرداری)مقابل پادگان ارتش جنب پست بانك

کدپستی: ۹۵۷۱۸۹۳۷۹۴

تلفن: ۵۲۵۴۵۹۸۸ - ۵۲۵۴۵۹۸۳ (۰۵۱)

نمابر: ۵۲۵۴۵۹۸۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۲

آدرس: خراسان رضوی - صالح آباد - تربت جام - بخش صالح آباد - بلوار امام خمینی - خیابان ۲۲ بهمن - جنب شركت تعاونی مرزنشینان

کدپستی: ۹۵۸۱۷۳۳۵۷۵

تلفن: ۵۲۷۵۲۸۱۰ (۰۵۱)

نمابر: ۵۲۷۵۳۵۳۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۳

آدرس: خراسان رضوی - تايباد - خیابان امام خمینی(ره) جنب اداره پست

کدپستی: ۹۵۹۱۷۶۳۳۶۳

تلفن: ۵۴۵۳۵۰۵۰ (۰۵۱)

نمابر: ۵۴۵۳۵۱۵۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۲۸

آدرس: خراسان رضوی - كاشمر - آدرس: خراسان رضوی - كاشمر - خیابان قائم - سه راه ۱۵ خرداد نبش ۱۵ خرداد ۴/۱ پلاك ۱۵۸

کدپستی: ۹۶۷۱۶۱۶۹۴۱

تلفن: ۵۵۲۶۶۹۰۱ - ۵۵۲۶۶۹۰۲ - ۵۵۲۶۶۹۰۳ (۰۵۱)

نمابر: ۵۵۲۲۳۰۰۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۳۱

آدرس: خراسان رضوی - بجستان - ابتدای بلوار شریعتی نبش میدان ازادی

کدپستی: ۹۶۹۸۱۳۵۷۱۶

تلفن: ۵۶۵۲۴۱۸۰ - ۵۶۵۲۷۸۸۰ - ۵۶۵۲۴۴۷۰ (۰۵۱) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۵۲

آدرس: خراسان رضوی - گناباد - گناباد خیابان غفاری بین غفاری۱و۳پلاك۳۷

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۷۱۷۳

تلفن: ۵۷۲۳۶۱۸۴ - ۵۷۲۳۶۱۸۵ - ۵۷۲۳۶۱۸۲ (۰۵۱)

نمابر: ۵۷۲۳۶۱۸۲ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۳

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - بلوار جمهوری ابتدای خیابان نصر شمالی جنب كال روغن نباتی

کدپستی: ۹۳۱۵۸۳۳۳۳۳

تلفن: ۴۳۳۳۶۷۲۴ - ۴۳۳۳۶۷۲۴ - ۴۲۲۳۲۰۱۹ (۰۵۱)

نمابر: ۴۲۲۳۲۰۳۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۴

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - نیشاپور شهرك فرهنگیان بلوار فضل بعد از بلوار دانشگاه

کدپستی: ۹۳۱۹۶۱۳۴۴۶

تلفن: ۴۲۶۲۷۸۴۴ - ۴۲۶۲۷۸۴۵ - ۴۲۶۲۷۸۴۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۵

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - خ امام خمینی روبروی پاساژ قریشی داخل میلان امام خمینی ۱۶

کدپستی: ۹۳۱۳۷۵۸۶۱۴

تلفن: ۴۲۲۲۸۰۰۱ - ۴۲۲۲۸۰۰۲ - ۴۲۲۲۸۰۰۳ (۰۵۱)

نمابر: ۴۲۲۲۸۰۰۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۳

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خ اسدابادی ، روبروی اداره برق جدید

کدپستی: ۹۶۱۳۶۳۶۴۸۵

تلفن: ۴۴۲۹۹۱۰۰ - ۴۴۲۹۹۲۰۰ - ۴۴۲۹۹۳۰۰ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۲۹۹۴۰۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۴

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار - خیابان كاشفی جنوبی - حد فاصل میدان نقابشك و چهار راه آتش نشانی - روبروی پارك

کدپستی: ۹۶۱۴۸۹۳۱۱۶

تلفن: ۴۴۴۵۱۵۵۰ - ۴۴۴۵۱۶۶۰ - ۴۴۴۴۹۹۶۹ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۴۵۱۵۵۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۵

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - میدان شریعتی ابتدای خیابان ابومسلم-بین ابومسلم ۲ و۴

کدپستی: ۹۶۱۷۸۶۷۵۴۳

تلفن: ۴۴۲۲۸۹۰۴ - ۴۴۲۲۸۹۰۵ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۲۲۸۹۰۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۱۳

آدرس: خراسان رضوی - قوچان - خیابان ولیعصر(بازارسبزوار) خیابان شریف واقفی نرسیده به چهارراه اول روبروی هیات جوادیه

کدپستی: ۹۴۷۱۹۴۸۱۱۶

تلفن: ۴۷۲۳۷۷۱۴ - ۴۷۲۳۲۵۷۳ (۰۵۱)

نمابر: ۴۷۲۳۲۵۷۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۳

آدرس: خراسان رضوی - چناران - چناران - بلوار شهید خوشرو- نبش خوشرو ۱ پلاك ۴ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۳۶۱۹۶۸۹۸۳

تلفن: ۴۶۱۳۱۵۵۱ - ۴۶۱۳۱۶۶۱ - ۴۶۱۲۹۲۷۶ (۰۵۱)

نمابر: ۴۶۱۳۰۰۲۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۴

آدرس: خراسان رضوی - چناران - چناران - خ دكتر شریعتی(كارخانه قند) - پ۶۸

کدپستی: ۹۳۶۱۷۴۵۴۹۵

تلفن: ۴۶۱۳۲۹۷۷ - ۴۶۱۳۲۹۸۸ (۰۵۱)

نمابر: ۴۶۱۲۰۸۲۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۳۶۸۱۱۴

آدرس: خراسان رضوی - خواف - نبش فاطمه الزهراء ۸

کدپستی: ۱۷۶۴۲۹۵۶۱۷

تلفن: ۵۴۲۲۱۴۱۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۴۷۹۱۱۱

آدرس: خراسان رضوی - خوشاب - شهرستان خوشاب-شهر سلطان آباد-بلوار امام رضا(ع)-بین امام رضای ۴و۶-دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۶۵۶۱۳۷۳۴۱

تلفن: ۴۵۰۲۳۴۸۸ - ۴۵۰۲۳۹۲۰ (۰۵۱)  کد امنیتی را وارد نمایید.


با سلام، چرا دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی بسته است؟ آيا نمی توانند بخشی از خدمات را از طریق دورکاری به مردم ارایه دهند تا کار مردم بر زمین نماند؟

229438