دفاتر پلیس + 10 خراسان رضوی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 خراسان رضوی

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانك ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

تلفن: ۳۷۶۵۳۰۰۶ - ۳۷۶۵۲۹۶۵ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۵۱۸۳۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار امامیه بین امامیه ۳۸ و۴۰ پلاك ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

تلفن: ۳۶۶۱۴۰۶۴ - ۳۶۶۱۴۰۶۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۶۱۴۰۶۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان ملك الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۶۸۵۴۳۳

تلفن: ۳۸۵۲۹۰۰۰ - ۳۸۵۳۰۵۸۹ - ۳۸۵۳۰۵۹۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۵۴۸۴۵۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاك۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

تلفن: ۳۳۶۸۱۸۱۸ - ۳۳۶۸۱۸۱۹ - ۳۳۶۵۸۷۸۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۶۵۸۷۸۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

تلفن: ۷۳۳۴۲۳۶ - ۷۳۳۴۹۰۸ (۰۵۱)

نمابر: ۷۳۳۵۷۴۷ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاك۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

تلفن: ۳۲۷۳۳۳۴۰ - ۳۲۷۳۳۳۵۰ - ۳۲۷۱۳۸۷۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۱۳۸۷۷ (۰۵۱) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاك ۱۴۸ ط۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

تلفن: ۳۶۰۹۰۰۲۲ - ۳۶۰۷۰۲۲۲ - ۳۶۰۳۹۲۷۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۰۹۲۳۳۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار وكیل آباد - حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر - نبش وكیل آباد ۲۶ - پلاك ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

تلفن: ۳۸۶۹۸۸۵۸ - ۳۸۶۸۸۰۵۳ - ۳۸۶۸۸۰۶۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۹۵۱۶۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاك ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

تلفن: ۳۷۲۳۲۱۹۱ - ۳۷۲۳۲۱۹۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۲۳۲۱۹۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانك كشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

تلفن: ۳۳۷۶۳۷۰۰ - ۳۳۷۶۳۷۰۱ - ۳۳۷۶۳۷۰۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۷۶۳۷۰۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همكف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

تلفن: ۳۷۶۷۷۷۴۷ - ۳۷۶۷۷۷۴۸ - ۳۷۶۷۷۷۴۶ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۶۷۷۷۴۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانك سپه – دفتر پلیس + ۱۰ كوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

تلفن: ۳۳۴۴۳۴۷۱ - ۳۳۴۴۳۴۱۵ - ۳۳۴۴۳۴۳۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۴۴۶۲۶۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری-پلاك ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

تلفن: ۸۴۰۳۸۳۲ - ۸۴۰۴۸۳۸ - ۸۴۰۳۹۱۵ (۰۵۱)

نمابر: ۸۴۰۳۹۱۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - شهرك غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

تلفن: ۳۵۱۳۱۵۱۸ - ۳۵۱۳۱۵۱۹  (۰۵۱)

نمابر: ۳۵۱۳۱۵۲۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد - میدان عدل خمینی خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی كلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

تلفن: ۳۸۵۵۳۰۱۱ - ۳۸۵۵۳۰۱۰ - ۳۸۵۵۱۰۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۵۲۱۰۴۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - پنجراه سناباد نرسیده به البسكو ساختمان ۲۱۰ طبقه همكف

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

تلفن: ۳۸۴۷۹۸۴۱ - ۳۸۴۷۹۸۴۲ - ۳۸۴۷۹۸۴۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۴۷۹۸۴۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاك ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

تلفن: ۳۶۰۳۵۰۰۸ - ۳۶۰۳۵۰۰۹ - ۳۶۰۳۵۰۰۶ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۰۳۶۴۲۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - میدان فجر نبش طبرسی شمالی یك

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۱۱۳

تلفن: ۳۲۱۷۶۰۰۶ - ۳۲۱۷۶۰۰۷ - ۳۲۱۷۶۰۰۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد - بلوارپیروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸-(دو ممر بودن از حاشیه بلوار پیروزی و پیروزی ۴۸)- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

تلفن: ۳۸۶۶۲۹۰۵ - ۳۸۶۴۳۵۶۶ - ۳۶۸۴۳۵۶۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۴۳۵۶۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

تلفن: ۳۶۶۷۶۹۹۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۶۶۷۶۹۹۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار معلم بین معلم ۵۵ و ۵۷ پلاك ۹۵۱

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

تلفن: ۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۸۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۸۶۶۶۱۸۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۶

تلفن: ۳۸۷۶۵۴۹۰ - ۳۸۷۶۵۴۸۰ - ۳۸۷۶۵۴۷۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد - سیمتری طلاب - وحید ۱۰ - نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

تلفن: ۳۲۷۱۶۹۲۳ - ۳۲۷۱۲۸۵۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۱۶۹۲۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس - بلوار فردوسی - حاشیه بلوار فردوسی نبش رسالت (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله - پلاك ۲۸۵ طبقه همكف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

تلفن: ۳۷۶۶۹۲۰۰ - ۳۷۶۶۹۱۹۷ - ۳۷۶۶۹۱۱۹ (۰۵۱)

نمابر: ۸۹۷۷۶۳۴۲ (۰۵۱) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

تلفن: ۳۵۲۳۶۱۰۰ - ۳۵۲۳۶۱۰۰-۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - سیدی - خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

تلفن: ۳۳۸۵۵۴۳۰ - ۳۳۸۶۲۳۳۳ - ۳۳۸۹۳۴۰۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۸۷۳۸۹۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - میدان امام حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاك ۱۰

کدپستی: ۹۱۹۹۸۱۵۱۴۷

تلفن: ۳۷۴۲۸۶۹۶ - ۳۷۴۲۸۶۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۷۴۲۸۶۹۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار وحدت - بین وحدت ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۴۹۷۳۳۷۴

تلفن: ۳۳۶۷۴۱۰۳ - ۳۳۶۷۴۱۰۴ - ۳۳۶۷۴۱۰۵ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۶۸۳۵۵۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - نبش میدان سعدی – پلاك ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

تلفن: ۳۷۱۳۸۰۰۲ - ۳۷۱۳۸۰۰۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

آدرس: خراسان رضوی - مشهد - جاده سیمان-بلوار رسالت-نبش رسالت ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

تلفن: ۳۲۷۴۶۳۰۱ - ۳۲۷۴۶۳۰۲ (۰۵۱)

نمابر: ۳۲۷۴۶۳۰۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۲

آدرس: خراسان رضوی - فريمان - خیابان امام رضا شرقی_بین شرقی ۱۲و۱۴_جنب موزائیك سازی محمدزاده

کدپستی: ۹۳۹۱۹۳۷۶۳۵

تلفن: ۳۴۶۳۰۸۳۹ - ۳۴۶۳۰۸۳۸ - ۳۴۶۳۰۶۴۷ (۰۵۱)

نمابر: ۳۴۶۳۰۸۳۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۳

آدرس: خراسان رضوی - سرخس - آدرس: خراسان رضوی سرخس خیابان ثارلله روبه روی ثارلله ۲۰پ۹۸

کدپستی: ۹۳۸۱۶۴۶۳۵۳

تلفن: ۳۴۵۳۸۲۴۰ - ۳۴۵۲۲۵۷۱ (۰۵۱)

نمابر: ۳۴۵۳۸۲۴۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۸۱

آدرس: خراسان رضوی - تربت جام - تربت جام- بلوار امام خمینی -روبروی اداره راه وترابری - جنب شیرینی سرای جام عسل

کدپستی: ۹۵۷۱۹۵۶۱۴۳

تلفن: ۵۲۵۴۳۳۳۰ - ۵۲۵۴۳۳۳۱ (۰۵۱)

نمابر: ۵۲۵۴۳۳۳۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۹۱

آدرس: خراسان رضوی - تايباد - تاپباد بلوار امام حسین جنب بانك ملی

کدپستی: ۹۵۹۱۸۴۴۷۷۳

تلفن: ۵۴۵۳۳۳۳۷ - ۵۴۵۳۳۳۳۶ - - (۰۵۱)

نمابر: ۵۴۵۳۳۳۳۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۱

آدرس: خراسان رضوی - تربت حيدريه - خیابان فردوسی شمالی میدان بسیج ابتدای بلوار مدرس جنب شركت گاز

کدپستی: ۹۵۱۹۹۴۳۱۴۹

تلفن: ۵۲۲۳۰۸۴۴ - ۵۲۲۴۵۷۱۱ - ۵۲۲۹۲۱۹۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۴

آدرس: خراسان رضوی - تربت حيدريه - امام خمینی ۱۸ نبش ۱۸

کدپستی: ۹۵۱۳۷۵۵۳۶۳

تلفن: ۲۲۴۶۴۵۵ - ۲۲۳۲۲۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۲۲۳۲۴۱۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۵

آدرس: خراسان رضوی - رشتخوار - رشتخوار بلوار امام رضا روبروی هلال احمر

کدپستی: ۹۵۴۱۶۱۵۱۸۶

تلفن: ۵۶۲۲۲۴۷۶ - ۵۶۲۲۲۷۷۱ - ۵۶۲۲۲۷۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۵۶۲۲۲۷۷۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۱

آدرس: خراسان رضوی - كاشمر - كاشمر _ خ بهبودی _بهبودی ۸ روبروی خ اباذر

کدپستی: ۹۶۷۱۹۳۶۹۵۸

تلفن: ۵۵۲۴۵۶۸۳ - ۵۵۲۴۵۶۸۴ - ۵۵۲۲۲۲۳۷ (۰۵۱)

نمابر: ۵۵۲۴۵۶۸۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۲

آدرس: خراسان رضوی - بردسكن - عدالت شرقی -عدالت۴-داخل میلان

کدپستی: ۹۶۸۱۹۳۳۶۷۵

تلفن: ۵۵۴۲۹۷۸۰ - ۵۵۴۲۹۷۸۱ (۰۵۱)

نمابر: ۵۵۴۲۹۷۸۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۳

آدرس: خراسان رضوی - خليل آباد - خلیل آباد - بلوار معلم - بین طالقانی و امام حسین (ع) پلاك ۴۱۰

کدپستی: ۹۶۷۷۱۱۳۶۸۴

تلفن: ۵۷۷۲۸۹۱۱ - ۵۷۷۲۸۹۲۲ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۵

آدرس: خراسان رضوی - مه و لات - مه ولات (فیض آباد) خیابان امام خمینی /امام خمینی ۷

کدپستی: ۹۵۳۱۸۸۴۱۳۵

تلفن: ۵۶۷۲۷۳۹۴ - ۵۶۷۲۷۳۹۵ - ۵۶۷۲۷۳۹۶ (۰۵۱)

نمابر: ۵۶۷۲۷۴۰۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۶

آدرس: خراسان رضوی - زاوه - بلوار امام رضا-ابتدای خ مصلی

کدپستی: ۹۵۴۹۱۴۷۵۵۸

تلفن: ۵۳۷۲۵۵۷۵ - ۵۳۷۲۵۵۸۵ (۰۵۱)

نمابر: ۵۳۷۲۵۵۸۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۷

آدرس: خراسان رضوی - خواف - خواف - خیابان وحدت - جنب دفتر حج و زیارت رهپویان نور

کدپستی: ۹۵۶۱۶۴۸۵۳۵

تلفن: ۵۴۲۳۱۰۹۴ (۰۵۱)

نمابر: ۵۴۲۳۱۰۹۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۵۱

آدرس: خراسان رضوی - گناباد - گناباد - خیابان امام خمینی ۲ روبروی پایگاه انتقال خون

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۶۹۵۷

تلفن: ۵۷۲۲۷۹۷۱ - ۵۷۲۲۹۸۳۰ - - (۰۵۱)

نمابر: ۵۷۲۲۴۱۲۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۵۱۲

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - خیابان شریعتی، شریعتی ۹ پلاك ۳۳۵

کدپستی: ۹۳۱۳۷۳۳۳۳۳

تلفن: ۴۳۳۴۳۷۱۴ - ۴۳۳۴۳۷۱۵ - ۴۳۳۵۰۸۴۹ (۰۵۱)

نمابر: ۳۳۴۳۷۱۴ داخلي۲۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۱۲

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خراسان رضوی- سبزوار -خیابان عطاملك شمالی -روبروی اداره دارایی

کدپستی: ۹۶۱۳۷۴۴۴۸۱

تلفن: ۴۴۲۶۲۵۵۹ - ۴۴۲۶۲۵۷۰ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۲۶۲۵۵۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۱

آدرس: خراسان رضوی - جوين - شهرستان جوین - بلوار امام خمینی جنب مخابرات

کدپستی: ۹۶۴۷۱۱۷۷۷۴

تلفن: ۴۵۲۲۰۰۹۱ - ۴۵۲۲۳۲۵۰ - ۴۴۶۶۶۱۹۳ (۰۵۱)

نمابر: ۴۵۲۲۳۲۵۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۲

آدرس: خراسان رضوی - جغتاي - خیابان مطهری جنوبی بالاتر از چهار راه كلانتری

کدپستی: ۹۶۴۱۶۶۴۳۳۳

تلفن: ۴۵۶۲۱۲۹۸ - ۴۵۶۲۱۲۹۹ - ۴۵۶۲۱۲۹۷ (۰۵۱)

نمابر: ۴۵۶۲۱۲۹۹ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۱۱

آدرس: خراسان رضوی - قوچان - قوچان-سیمتری شهیدرجائی-بعد از چهارراه اول روبه روی اتاق اصناف جنب تاكسی تلفنی آزادی

کدپستی: ۹۴۷۱۸۴۵۸۶۴

تلفن: ۴۷۲۳۰۰۱۶ (۰۵۱)

نمابر: ۴۷۲۳۰۰۱۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۲۲

آدرس: خراسان رضوی - درگز - درگز خیابان طالقانی پائین تر از چهارراه آموزش و پرورش پ ۱۷۰

کدپستی: ۹۴۹۱۸۷۴۸۹۶

تلفن: ۴۶۲۳۲۶۹۱ - ۴۶۲۳۲۶۹۰ (۰۵۱)

نمابر: ۴۶۲۳۲۶۹۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۱

آدرس: خراسان رضوی - كلات - بلوار امام رضا(ع)جنب آموزشگاه رانندگی

کدپستی: ۹۳۷۱۷۶۴۱۴۳

تلفن: ۳۴۷۲۴۹۱۰ - ۳۴۷۲۴۹۱۱ - ۳۴۷۲۴۹۱۰ (۰۵۱)

نمابر: ۳۴۷۲۴۹۱۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۲

آدرس: خراسان رضوی - تربت حيدريه - خ كاشانی بین كاشانی ۹ و ۱۱-جنب دفتر زیارتی ستاره نور

کدپستی: ۹۵۱۶۸۱۳۱۱۱

تلفن: ۵۲۲۴۰۷۷۲ - ۵۲۲۴۰۷۷۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۴

آدرس: خراسان رضوی - باخرز - خراسان رضوی- شهرستان باخرز- خیابان ابوالفضلی- نبش ابوالفضلی۵ جنب تعمیرگاه جنگلی

کدپستی: ۹۵۹۷۱۱۶۴۷۴

تلفن: ۵۴۸۲۶۴۱۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۲۴

آدرس: خراسان رضوی - طرقبه - جاده طرقبه – بین امام رضا(ع) ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۳۵۱۸۹۸۸۶۶

تلفن: ۳۵۵۱۲۰۵۱ - ۳۵۵۱۲۰۵۲ - ۳۵۵۱۲۰۵۳ (۰۵۱)

نمابر: ۳۵۵۱۲۰۵۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۸۲

آدرس: خراسان رضوی - تربت جام - میدان شهدا (شهرداری)مقابل پادگان ارتش جنب پست بانك

کدپستی: ۹۵۷۱۸۹۳۷۹۴

تلفن: ۵۲۵۴۵۹۸۸ - ۵۲۵۴۵۹۸۳ (۰۵۱)

نمابر: ۵۲۵۴۵۹۸۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۲

آدرس: خراسان رضوی - صالح آباد - تربت جام - بخش صالح آباد - بلوار امام خمینی - خیابان ۲۲ بهمن - جنب شركت تعاونی مرزنشینان

کدپستی: ۹۵۸۱۷۳۳۵۷۵

تلفن: ۵۲۷۵۲۸۱۰ (۰۵۱)

نمابر: ۵۲۷۵۳۵۳۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۳

آدرس: خراسان رضوی - تايباد - خیابان امام خمینی(ره) جنب اداره پست

کدپستی: ۹۵۹۱۷۶۳۳۶۳

تلفن: ۵۴۵۳۵۰۵۰ (۰۵۱)

نمابر: ۵۴۵۳۵۱۵۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۲۸

آدرس: خراسان رضوی - كاشمر - آدرس: خراسان رضوی - كاشمر - خیابان قائم - سه راه ۱۵ خرداد نبش ۱۵ خرداد ۴/۱ پلاك ۱۵۸

کدپستی: ۹۶۷۱۶۱۶۹۴۱

تلفن: ۵۵۲۶۶۹۰۱ - ۵۵۲۶۶۹۰۲ - ۵۵۲۶۶۹۰۳ (۰۵۱)

نمابر: ۵۵۲۲۳۰۰۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۳۱

آدرس: خراسان رضوی - بجستان - ابتدای بلوار شریعتی نبش میدان ازادی

کدپستی: ۹۶۹۸۱۳۵۷۱۶

تلفن: ۵۶۵۲۴۱۸۰ - ۵۶۵۲۷۸۸۰ - ۵۶۵۲۴۴۷۰ (۰۵۱) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۵۲

آدرس: خراسان رضوی - گناباد - گناباد خیابان غفاری بین غفاری۱و۳پلاك۳۷

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۷۱۷۳

تلفن: ۵۷۲۳۶۱۸۴ - ۵۷۲۳۶۱۸۵ - ۵۷۲۳۶۱۸۲ (۰۵۱)

نمابر: ۵۷۲۳۶۱۸۲ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۳

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - بلوار جمهوری ابتدای خیابان نصر شمالی جنب كال روغن نباتی

کدپستی: ۹۳۱۵۸۳۳۳۳۳

تلفن: ۴۳۳۳۶۷۲۴ - ۴۳۳۳۶۷۲۴ - ۴۲۲۳۲۰۱۹ (۰۵۱)

نمابر: ۴۲۲۳۲۰۳۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۴

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - نیشاپور شهرك فرهنگیان بلوار فضل بعد از بلوار دانشگاه

کدپستی: ۹۳۱۹۶۱۳۴۴۶

تلفن: ۴۲۶۲۷۸۴۴ - ۴۲۶۲۷۸۴۵ - ۴۲۶۲۷۸۴۶ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۵

آدرس: خراسان رضوی - نيشابور - خ امام خمینی روبروی پاساژ قریشی داخل میلان امام خمینی ۱۶

کدپستی: ۹۳۱۳۷۵۸۶۱۴

تلفن: ۴۲۲۲۸۰۰۱ - ۴۲۲۲۸۰۰۲ - ۴۲۲۲۸۰۰۳ (۰۵۱)

نمابر: ۴۲۲۲۸۰۰۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۳

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خ اسدابادی ، روبروی اداره برق جدید

کدپستی: ۹۶۱۳۶۳۶۴۸۵

تلفن: ۴۴۲۹۹۱۰۰ - ۴۴۲۹۹۲۰۰ - ۴۴۲۹۹۳۰۰ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۲۹۹۴۰۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۴

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - سبزوار - خیابان كاشفی جنوبی - حد فاصل میدان نقابشك و چهار راه آتش نشانی - روبروی پارك

کدپستی: ۹۶۱۴۸۹۳۱۱۶

تلفن: ۴۴۴۵۱۵۵۰ - ۴۴۴۵۱۶۶۰ - ۴۴۴۴۹۹۶۹ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۴۵۱۵۵۰ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۵

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - میدان شریعتی ابتدای خیابان ابومسلم-بین ابومسلم ۲ و۴

کدپستی: ۹۶۱۷۸۶۷۵۴۳

تلفن: ۴۴۲۲۸۹۰۴ - ۴۴۲۲۸۹۰۵ (۰۵۱)

نمابر: ۴۴۲۲۸۹۰۵ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۱۳

آدرس: خراسان رضوی - قوچان - خیابان ولیعصر(بازارسبزوار) خیابان شریف واقفی نرسیده به چهارراه اول روبروی هیات جوادیه

کدپستی: ۹۴۷۱۹۴۸۱۱۶

تلفن: ۴۷۲۳۷۷۱۴ - ۴۷۲۳۲۵۷۳ (۰۵۱)

نمابر: ۴۷۲۳۲۵۷۳ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۳

آدرس: خراسان رضوی - چناران - چناران - بلوار شهید خوشرو- نبش خوشرو ۱ پلاك ۴ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۳۶۱۹۶۸۹۸۳

تلفن: ۴۶۱۳۱۵۵۱ - ۴۶۱۳۱۶۶۱ - ۴۶۱۲۹۲۷۶ (۰۵۱)

نمابر: ۴۶۱۳۰۰۲۸ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۴

آدرس: خراسان رضوی - چناران - چناران - خ دكتر شریعتی(كارخانه قند) - پ۶۸

کدپستی: ۹۳۶۱۷۴۵۴۹۵

تلفن: ۴۶۱۳۲۹۷۷ - ۴۶۱۳۲۹۸۸ (۰۵۱)

نمابر: ۴۶۱۲۰۸۲۱ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۳۶۸۱۱۴

آدرس: خراسان رضوی - خواف - نبش فاطمه الزهراء ۸

کدپستی: ۱۷۶۴۲۹۵۶۱۷

تلفن: ۵۴۲۲۱۴۱۴ (۰۵۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۳۴۷۹۱۱۱

آدرس: خراسان رضوی - خوشاب - شهرستان خوشاب-شهر سلطان آباد-بلوار امام رضا(ع)-بین امام رضای ۴و۶-دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۶۵۶۱۳۷۳۴۱

تلفن: ۴۵۰۲۳۴۸۸ - ۴۵۰۲۳۹۲۰ (۰۵۱)  کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست عوارض ساختمان موسسه خیریه کهریزک بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
156287