دفاتر پلیس + 10 مازندران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 مازندران

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۱

آدرس : مازندران - بابل - مازندران بابل مصلی ۷ پشت راهنمایی رانندگی سالن امتحانات

کدپستی: ۴۷۱۴۸۸۵۴۶۴

تلفن:۳۲۳۳۵۶۰۷ - ۳۲۳۳۸۰۳۷ - ۳۲۳۳۸۰۶۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۳۸۰۴۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۲

آدرس : مازندران - بابل - بابل -میدان قاضی كتی

کدپستی: ۴۷۱۸۶۴۷۷۹۴

تلفن:۳۲۲۹۹۳۰۲ - ۳۲۲۹۹۳۰۱ - ۳۲۲۰۳۹۱۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۲۰۳۹۱۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۳

آدرس : مازندران - بابل - بابل میدان كارگر خ كشاورز جنب كلانتری ۱۲ طبقه بالای پاساژ گنج افروز .

کدپستی: ۴۷۱۶۶۹۴۳۹۸

تلفن:۳۲۲۰۶۳۹۶ - ۳۲۲۰۶۳۹۷ - ۳۲۲۰۶۳۹۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۴

آدرس : مازندران - بابل - میدان هلال احمر

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۶۷۶۹

تلفن:۳۲۲۲۷۴۴۰ - ۳۲۲۲۶۱۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲

آدرس : مازندران - ساري - ساری- بلوار پاسداران- جنب بیمارستان بوعلی

کدپستی: ۴۸۱۵۸۳۸۴۱۴

تلفن:۳۳۳۴۰۰۶۳ - ۳۳۳۴۰۰۶۶ - ۳۳۳۴۰۰۶۵ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۴۰۰۶۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۱

آدرس : مازندران - بابلسر - بابلسر - ب شریفی شریفی ۴ ج مكتب عصمتیه دفتر خدمات دولت الكترونیك

کدپستی: ۴۷۴۱۷۴۱۱۷۱

تلفن:۳۵۲۵۹۷۷۱ - ۳۵۲۵۹۷۷۳ - ۳۵۲۵۹۷۷۴ (۰۱۱)

نمابر: ۲۵۲۵۹۷۷۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۲

آدرس : مازندران - فريدونكنار - خ شهدا روبروی كوچه اسدی جنب موسسه آرمان

کدپستی: ۴۷۵۱۷۴۳۸۴۱

تلفن:۳۵۶۶۵۱۴۷ - ۳۵۶۶۵۱۴۸ - ۳۵۶۶۵۱۵۰ (۰۱۱)

نمابر: ۳۵۶۶۱۶۱۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۳

آدرس : مازندران - ساري - ساری- سه راه ملا مجدالدین- ابتدای بلوار خزر

کدپستی: ۴۸۱۷۷۵۳۱۳۵

تلفن:۳۳۴۰۸۶۴۲ - ۳۳۴۰۸۶۴۳ - ۳۳۴۰۸۶۴۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۴۰۸۶۴۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۴

آدرس : مازندران - ساري - ساری- خیابان امیر مازندرانی- روبروی سه راه شهبند-نبش كوی یاس

کدپستی: ۴۸۱۶۶۳۳۴۱۱

تلفن:۳۳۳۹۳۹۰۶ - ۳۳۳۹۳۹۰۷ - ۳۳۳۹۳۹۰۸ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۹۲۹۹۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۶

آدرس :مازندران - ساري - بلوار كشاورز-كوچه شهید خانفرد ( كشاورز ۶) طبقه فوقانی مؤسسه كاسپین

کدپستی: ۴۸۱۹۷۸۴۴۸۴

تلفن:۳۳۲۳۳۸۴۵ - ۳۳۲۹۰۶۶۲ - ۳۳۲۹۰۶۶۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۲۳۳۸۴۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۷

آدرس :مازندران - ساري - بلوار امام رضا ابتدای پل تجن

کدپستی: ۴۸۱۷۹۵۵۳۳۷

تلفن:۳۳۲۰۹۸۴۱ - ۳۳۲۰۹۸۴۲ - ۳۳۲۰۹۸۴۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۱۱۲۷۱۴ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۸

آدرس :مازندران - ساري - مازندران-ساری -بلوار آزادی- روبروی جهاد كشاورزی- جنب رستوران چین دكا

کدپستی: ۴۸۱۵۷۱۵۹۸۵

تلفن:۳۳۳۵۲۶۱۰ - ۳۳۳۵۲۶۱۱ - ۳۳۳۵۲۶۱۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۵۲۶۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۹

آدرس :مازندران - ساري - م ولیعصر جنب ترمینال دریا ك فرح اباد یكم

کدپستی: ۴۸۱۷۹۱۶۱۸۳

تلفن:۳۳۲۱۰۱۲۴ - ۳۳۲۱۶۳۱۴ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۱

آدرس :مازندران - آمل - ابتدای بلوار طالقانی جنب ساختمان ارشیا

کدپستی: ۴۶۱۵۶۵۳۱۳۴

تلفن:۴۳۲۴۱۱۵۱ - ۴۴۲۵۷۶۹۴ - ۴۴۲۵۳۵۶۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۲

آدرس :مازندران - آمل - آمل - خ طالب آملی بین دریای ۲ و ۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

تلفن:۴۴۲۵۹۹۱۰ - ۴۴۲۵۹۹۱۱ - ۴۴۲۵۹۹۱۳ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۱

آدرس :مازندران - نور - خیابان امام - روبروی پلیس راه

کدپستی: ۴۶۴۱۹۷۳۷۸۶

تلفن:۴۴۵۱۰۵۳۵ - ۴۴۵۱۰۵۲۵ - ۴۴۵۱۰۵۴۵ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۵۱۰۵۳۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۲

آدرس :مازندران - محمود آباد - خیابان امام -كوچه شهید موسوی_والفجر۴_ابتدای كوچه طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۶۳۱۷۵۷۵۱۳

تلفن:۴۴۷۳۲۷۸۰ - ۴۴۷۳۲۷۸۱ - ۴۴۷۳۲۷۸۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۷۳۲۷۸۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۱

آدرس :مازندران - قائم شهر - قائمشهر مید ان اما م روبروی مو سسه مالی واعتبا ری سینا طبقه فوقانی درمانگاه نجات ساختمان ملك خیلی

کدپستی: ۴۷۶۵۸۱۸۵۸۳

تلفن:۴۲۲۶۲۸۹۰ - ۴۲۲۶۲۸۹۴ - ۴۲۲۶۲۸۹۳ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۶۲۸۹۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۲

آدرس :مازندران - قائم شهر - قاِیمشهر خیابان تهران - روبروی كوچه افتخاری جنب بانك مهر وبیمه سلامت

کدپستی: ۴۷۶۵۶۷۵۵۴۴

تلفن:۴۲۲۰۵۴۹۱ - ۴۲۲۰۵۴۹۰ - ۴۲۲۰۵۴۹۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۰۵۴۹۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۳

آدرس :مازندران - قائم شهر - خ امام خمینی(ره) (خ بابل سابق)-روبروی ك امیركبیر-كدپستی ۴۷۶۵۸۵۶۴۴۳

کدپستی: ۴۷۶۵۹۳۶۳۶۵

تلفن:۴۲۲۵۴۷۰۴ - ۴۲۲۵۴۷۰۳ - ۴۲۲۵۴۷۰۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۵۴۷۰۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۱

آدرس :مازندران - جويبار - مازندران جویبار خیابان امام روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۴۷۷۱۶۵۷۱۴۵

تلفن:۴۲۵۴۱۱۳۰ - ۴۲۵۴۱۱۴۰ - ۴۲۵۳۱۶۱۶ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۵۴۱۱۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۲

آدرس :مازندران - سوادكوه - زیرآب- خیابان آزادی- روبروی ایستگاه آلاشت - كوچه لاله

کدپستی: ۴۷۸۱۷۶۴۷۱۶

تلفن:۴۲۴۵۱۹۱۰ - ۴۲۴۵۰۹۱۰ - ۴۲۴۵۰۹۱۹ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۴۵۰۹۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۱

آدرس :مازندران - بهشهر - بهشهر - بلوار شهید هاشمی نژاد ابتدای خ شهید ریاحی

کدپستی: ۴۸۵۱۶۷۴۷۵۷

تلفن:۳۴۵۷۰۱۳۱ - ۳۴۵۷۰۱۴۱ - ۳۴۵۷۰۷۶۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۲

آدرس :مازندران - نكاء - نكا خیابان انقلاب روبروی شورلت

کدپستی: ۴۸۴۱۷۳۶۵۸۸

تلفن:۳۴۷۳۰۴۰۰ - ۳۴۷۳۰۴۰۲ - ۳۴۷۲۶۱۹۹ (۰۱۱)

نمابر: ۳۴۷۲۶۱۹۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۳

آدرس :مازندران - گلوگاه - مازندران گلوگاه بلوار امام رضا نرسیده به شهرداری داخل كوچه

کدپستی: ۴۸۶۱۶۴۶۶۶۴

تلفن:۳۴۶۶۰۸۰۲ - ۳۴۶۶۰۸۰۳ - ۳۴۶۶۰۸۰۱ (۰۱۱)

نمابر: ۳۴۶۶۰۸۰۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۱

آدرس :مازندران - نوشهر - نوشهر خ عمادالدین كریمی روبروی پارك نوید پ۲۴۳ علی آقا ملكی

کدپستی: ۴۶۵۱۷۸۵۱۱۱

تلفن:۵۲۳۲۸۰۳۸ - ۵۲۳۲۸۱۱۰ - ۵۲۳۲۷۸۸۷ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۳۲۸۱۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۲

آدرس :مازندران - چالوس - چالوس - خیابان ۱۷ شهریور - روبروی نمایندگی سایپا

کدپستی: ۴۶۶۱۹۶۶۹۵۳

تلفن:۵۲۲۴۰۹۷۶ - ۵۲۲۴۶۹۶۷ - ۵۲۲۴۶۹۶۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۲۴۰۹۷۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۴

آدرس :مازندران - رامسر - رامسر - میدان انقلاب بن بست مطهری ۴۱ جنب اداره پست

کدپستی: ۴۶۹۱۶۵۳۹۳۶

تلفن:۵۵۲۳۰۵۱۶ - ۵۵۲۳۰۵۱۷ - ۵۵۳۰۵۱۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۵۲۲۲۸۱۷ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۵

آدرس :مازندران - تنكابن - تنكابن-خیابان خیام- روبروی پاركینگ شهرداری-دفتر خدمات الكترونیك انتظامی تنكابن

کدپستی: ۴۶۸۱۹۷۴۸۳۸

تلفن:۵۴۲۳۲۳۸۰ - ۵۴۲۲۹۷۶۸ - ۵۴۲۳۱۱۳۰ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۲۳۲۳۸۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۶

آدرس :مازندران - عباس آباد - عباس آباد روبروی روبروی اداره مالیات

کدپستی: ۴۶۷۴۱۴۹۷۳۹

تلفن:۵۴۶۲۱۰۳۱ - ۵۴۶۲۱۰۳۴ - ۵۴۶۲۱۰۳۳ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۶۲۱۰۳۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۱

آدرس :مازندران - كلاردشت - كلاردشت حسنكیف بلوار امام خمینی (ره) جنب مجتمع تجاری لیوسان

کدپستی: ۴۶۶۶۱۱۸۵۴۷

تلفن:۵۲۶۲۷۲۰۴ - ۵۲۶۲۷۷۵۶ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۶۲۷۷۵۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۳

آدرس :مازندران - قائم شهر - شهرستان قائم شهر روبروی خیابان نیما ساخنمان نوروزیان

کدپستی: ۴۷۶۴۷۶۹۸۹۱

تلفن:۴۲۰۳۳۳۷۰ - ۴۲۰۳۳۳۷۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۵

آدرس :مازندران - بابل - بابل امیركلا مبدان امام علی(ع) روبروی هتل پردیس

کدپستی: ۴۷۳۱۸۳۶۹۱۵

تلفن:۳۲۳۵۵۳۰۰ - ۳۲۳۵۵۳۱۰ - ۳۲۳۵۱۸۴۸ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۵۱۸۵۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۶

آدرس :مازندران - بابل - میدان شهید بزاز چهارشنبه پیش ، ك ایثار ۳۳ ، ساختمان سابق بانك ملی

کدپستی: ۴۷۱۳۸۸۶۵۹۱

تلفن:۳۲۳۳۲۰۵۱ - ۳۲۳۳۲۰۵۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۳۷۸۸۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۷

آدرس :مازندران - بابل - بلوار امام رضا(ع)[جاده قایمشهر]-خداداد ۲۳ -روبروی اداره فنی و حرفه ای

کدپستی: ۴۷۱۶۶۵۷۱۱۳

تلفن:۳۲۲۵۴۵۰۰ - ۳۲۲۵۸۲۹۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۲۵۴۵۰۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۸

آدرس :مازندران - سيمرغ - شهرستان سیمرغ بلوار معلم میدان شهید كشوری ابتدای بلوار شهد ذبیحی

کدپستی: ۴۷۷۳۱۵۵۵۵۵

تلفن:۴۲۳۵۵۱۳۰ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۳۵۵۱۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۹

آدرس :مازندران - نور - نور - چمستان - میدان امامخمینی پاساژ رضا

کدپستی: ۴۶۴۱۴۱۹۸۱۶

تلفن:۴۴۶۶۲۳۳۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۱

آدرس :مازندران - بهشهر - مازندران بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد چهارراه فرمانداری جنب اداره تعاون بهشهر

کدپستی: ۴۸۵۱۶۴۴۴۷۳

تلفن:۲۵۰۳۸ - ۲۵۰۴۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۳

آدرس :مازندران - بابلسر - بابلسر پاسداران - اول پاسداران ۱۶ پشت مغازهها سمت راست درب دوم

کدپستی: ۴۷۴۱۸۵۵۵۴۵

تلفن:۳۵۲۸۷۲۰۱ - ۳۵۲۸۷۲۰۲ - ۳۵۲۸۷۲۰۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۵۲۸۸۲۳۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۴

آدرس :مازندران - بندپي (غربي و شرقي) - بابل -بندپی- شهر گلیا جنب پاسگاه انتظامی

کدپستی: ۴۷۳۶۳۴۲۴۵۴

تلفن:۳۲۷۲۵۸۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۵۱

آدرس :مازندران - مياندرود - شهرستان سورك بلوار امام رضا ابتدای بلوار

کدپستی: ۴۸۴۴۱۴۳۴۳۱

تلفن:۳۳۸۸۶۴۲۰ - ۳۳۸۸۶۴۲۱ - ۳۳۸۸۶۴۲۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۳

آدرس :مازندران - آمل - بلوار امام رضا رضوان ۴۹ جنب بانك مسكن

کدپستی: ۴۶۱۳۹۱۶۱۴۴

تلفن:۴۳۲۳۱۶۰۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۴

آدرس :مازندران - آمل - خ امام رضا جنب تكیه ایرائی نبش رضوان ۱۹

کدپستی: ۴۶۱۳۶۳۵۶۵۹

تلفن:۴۳۲۷۳۱۵۲ - ۴۳۲۷۳۱۵۴ - ۴۳۲۷۳۱۵۳ (۰۱۱)

نمابر: ۴۳۲۷۳۱۵۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۵

آدرس :مازندران - آمل - خ امام خمینی روبروی فرمانداری جنب درمانگاه سپاه

کدپستی: ۴۶۱۵۷۱۴۱۷۵

تلفن:۴۴۲۲۵۷۱۷ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۲۵۸۸۵۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۶

آدرس :مازندران - آمل - بلوار طالب آملی دریای ۴۳ جنب قندمازند پلیس+۱۰

کدپستی: ۴۶۱۷۹۷۷۵۹۶

تلفن:۴۴۲۸۶۹۳۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۹۲۷

آدرس :مازندران - تنكابن - خ جمهوری نرسیده به پمپ بنزین بالای نانوایی سنگكی

کدپستی: ۴۶۸۱۹۵۶۷۳۳

تلفن:۵۴۲۲۲۰۱۲ - ۵۴۲۱۱۶۱۹ - ۵۴۲۱۱۶۱۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۲۱۱۱۹۱ (۰۱۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


102288