دفاتر پلیس + 10 لرستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 لرستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۲

آدرس: لرستان - خرم آباد - خرم اباد - خ شهدا - میدان شهدا - ساحلی بین پل دارایی زاده و پل شهدا - طبقه فوقاتی صندوق تعاون

کدپستی: ۶۸۱۳۷۹۷۴۹۶

تلفن:۲۲۲۹۴۴۰ - ۲۲۰۶۴۷۲ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۴

آدرس: لرستان - خرم آباد - خیابان شریعتی روبروی راهنمایی و رانندگی ابتدای زیرگذر

کدپستی: ۶۸۱۴۸۸۴۶۸۳

تلفن:۳۳۴۲۵۷۴۰ - ۳۳۴۲۵۷۴۱ - ۳۳۴۰۲۱۶۳ (۰۶۶)

نمابر: ۳۳۴۰۲۱۶۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۵

آدرس: لرستان - خرم آباد - خرم آباد خ انقلاب روبروی كوچه ۵ آراسته طبقه اول مجتمع تجاری اداری میلاد نور

کدپستی: ۶۸۱۶۷۸۵۹۳۵

تلفن:۳۲۲۴۵۱۱ - ۳۲۱۰۵۴۷ - ۳۲۳۶۳۰۰ (۰۶۶)

نمابر: ۳۲۰۶۰۶۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۶

آدرس: لرستان - خرم آباد - استان لرستان_ خرم آباد_ میدان امام حسین(ع) بلوار بهارستان روبروی پمپ بنزین دانشفر

کدپستی: ۶۸۱۴۷۱۱۵۴۱

تلفن:۳۳۴۳۸۵۵۸ - ۳۳۴۳۸۵۵۹ - ۳۳۴۱۹۸۷۹ (۰۶۶)

نمابر: ۳۳۴۳۸۵۵۸ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۹

آدرس: لرستان - خرم آباد - آدرس: لرستان - خرم آباد - خیابان امام خمینی - ساحلی غربی پل حاجی

کدپستی: ۶۸۱۴۶۳۷۹۱۱

تلفن:۳۳۳۳۸۳۳۴ - ۳۳۳۳۸۳۳۵ - -۰۰۰۰ (۰۶۶)

نمابر: ۳۳۳۳۸۳۳۴ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۲۱

آدرس: لرستان - خرم آباد - خ انقلاب پایین تر از مصلی الغدیر روبروی بلوار شورا نبش ك رزمگر

کدپستی: ۶۸۱۳۸۷۴۷۱۶

تلفن:۳۳۲۱۴۲۷۳ - ۳۳۲۱۷۹۰۶ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۲

آدرس: لرستان - بروجرد - لرستان- بروجرد خیابان تختی- جنب بازار چه نیلوفر

کدپستی: ۶۹۱۵۷۵۸۴۱۴

تلفن:۴۲۵۰۷۳۶۰ - ۴۲۵۰۷۳۶۷ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۵۰۷۳۶۰ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۳

آدرس: لرستان - بروجرد - بروجرد – میدان راهنماییابتدای خ ازادی

کدپستی: ۶۹۱۳۸۱۴۴۱۶

تلفن:۴۲۶۱۲۲۶۸ - ۴۲۶۱۲۲۶۹ - ۴۲۶۱۶۳۶۲ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۶۱۲۲۶۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۵

آدرس: لرستان - بروجرد - لرستان بروجرچهارراه حافظ پشت بانك صادرات

کدپستی: ۶۹۱۳۷۳۵۵۸۸

تلفن:۴۲۶۰۵۹۳۴ - ۴۲۶۰۵۴۱۸ - (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۶۰۵۴۱۸ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۳۱

آدرس: لرستان - كوهدشت - لرستان كوهدشت خیابان امام روبروی اداره مخابرات كوچه جنب بانك مسكن

کدپستی: ۶۸۴۱۸۱۷۷۷۸

تلفن:۶۲۴۰۸۶۱ - ۶۲۴۰۸۶۴ (۰۶۶)

نمابر: ۶۲۴۰۸۶۱ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۳۳

آدرس: لرستان - الشتر - لرستان- الشتر-میدان بسیج-خیابان كهمان خیابان دانش آموز كد پستی

کدپستی: ۶۸۹۱۶۳۶۷۳۵

تلفن:۳۲۵۲۸۸۶۰ - ۳۲۵۲۹۰۹۲ - ۳۲۵۲۸۶۲۲ (۰۶۶)

نمابر: ۵۲۲۸۳۷۰ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۴۱

آدرس: لرستان - اليگودرز - روبروی پل زندان خ ساحلی دفتر پلیس+۱۰ شعبه امام الیگودرز

کدپستی: ۶۸۶۱۹۷۳۶۷۱

تلفن:۲۲۴۱۷۲۳ - ۲۲۴۱۷۲۴ (۰۶۶)

نمابر: ۲۲۴۱۷۲۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۵۱

آدرس: لرستان - درود - بلوار شهید بهشتی جنب راهنمایی و رانندگی

کدپستی: ۶۸۸۱۷۱۳۱۷۹

تلفن:۴۲۴۵۰۰۱ - ۴۲۴۶۶۲۹ - ۶۳۶۵۰۳۴۰ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۴۶۶۲۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۶۱

آدرس: لرستان - ازنا - لرستان ازنا بلوار ولیعصر(عج) خیابان ششم كد پستی ۶۸۷۱۶

کدپستی: ۶۸۷۱۶۶۴۶۶۴

تلفن:۶۴۲۲۲۶۴۶ (۰۶۶)

نمابر: ۶۴۲۳۵۳۹۶ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۱۱۱

آدرس: لرستان - پل دختر - خ امام خ ۲۲ بهمن روبروی اژانس ۶۴۰۰

کدپستی: ۶۸۵۱۸۳۵۹۴۳

تلفن:۳۲۲۲۰۶۶ - ۳۲۲۲۹۴۸۱ - ۳۲۲۲۹۴۸۲ (۰۶۶)

نمابر: ۳۲۲۲۹۴۸۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۱۱۲

آدرس: لرستان - بروجرد - روجرد خیابان سعدی جنب كفش ملی پلاك ۴۰۱

کدپستی: ۶۹۱۳۹۷۴۷۹۹

تلفن:۴۲۶۱۵۳۹۴ - ۴۲۶۱۵۵۹۴ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۵

آدرس: لرستان - نورآباد - نور آباد م شهدا خ ش رجائی

کدپستی: ۶۸۳۱۷۸۴۳۴۷

تلفن:۳۷۲۴۰۴۷۰ - ۳۷۲۴۰۷۷۱ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۶

آدرس: لرستان - كوهدشت - خ امام خمینی میدان توحید

کدپستی: ۶۸۴۱۶۴۵۸۴۵

تلفن:۶۲۲۲۷۰۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۷

آدرس: لرستان - دوره چگيني - بلوار امام خمینی جنب فرماندهی نیروی انتظامی

کدپستی: ۶۸۷۷۱۹۳۵۸۱

تلفن:۳۵۷۲۳۲۷۹ - ۳۵۷۲۳۸۷۵ - ۶۶۶۹۳۸۲۰ (۰۶۶)

نمابر: ۳۵۷۲۳۲۷۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۸

آدرس: لرستان - رومشكان - خیابان امام

کدپستی: ۶۸۴۵۱۱۳۵۱۴

تلفن:۳۲۶۵۴۴۳۲-۰۶۶ - ۳۲۶۵۴۴۳۰-۰۶۶ - ۳۲۶۵۴۴۳۱-۰۶۶ (۰۶۶)

نمابر: ۳۲۶۵۴۴۳۱-۰۶۶ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۵۲

آدرس: لرستان - درود - میدان فرمانداری روبروی پاساژ میلاد نور

کدپستی: ۶۸۸۱۸۵۳۱۷۸

تلفن:۴۳۲۱۴۲۴۲ - ۴۳۲۱۴۲۴۳ (۰۶۶)

نمابر: ۴۳۲۱۴۲۴۳ (۰۶۶)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
29918