دفاتر پلیس + 10 خوزستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 خوزستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۱

آدرس: خوزستان - اهواز - پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده (لادن)

کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵

تلفن: ۵۵۱۱۴۴۸ - ۵۵۴۳۹۵۲ - ۵۵۴۵۳۰۸ (۰۶۱)

نمابر: ۵۵۴۲۸۹۸ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۲

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- كیانپارس- خیابان ۵شرقی- پلاك ۶۸- طبقه اول-

کدپستی: ۶۱۵۵۹۳۴۶۱۴

تلفن: ۳۹۲۱۷۸۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۳

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز زیتون كارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانك مسكن طبقه اول

کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹

تلفن: ۴۴۴۹۲۷۰ - ۴۴۵۳۴۲۳  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۴۴۹۲۷۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۴

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز - كوی۱۵خرداد - خیابان۱۰ - جنب بانك رفاه كارگران - پ۲

کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵

تلفن: ۳۷۸۲۲۹۹ - ۳۷۹۸۶۲۲ - ۳۷۹۸۵۱۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۵

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- اتوبان گلستان .پیچ گلستان -جنب بانك ملت

کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷

تلفن: ۳۳۳۵۶۹۶۹ - ۳۳۳۵۶۹۵۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۶

آدرس: خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول

کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹

تلفن: ۲۲۵۸۳۲۰ - ۲۲۵۸۱۴۸  (۰۶۱)   

 نمابر: ۲۲۵۸۳۲۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۹

آدرس: خوزستان - اهواز - كوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴

کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹

تلفن: ۵۵۶۰۴۸۰ - ۵۵۶۰۴۸۱ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۲

آدرس: خوزستان - اهواز - خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹

کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵

تلفن: ۳۷۷۵۹۲۸ - ۳۷۷۵۹۲۷ - ۳۷۸۲۵۷۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۳

آدرس: خوزستان - اهواز - خ اصلی بنی هاشم بین خ فراهانی و خ زینب

کدپستی: ۶۱۳۶۶۳۵۵۱۱

تلفن: ۳۳۴۷۹۱۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۴

آدرس: خوزستان - اهواز - كوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاك ۱۰۴۸

کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۳۴۴۶۹۹۵۳ - ۳۴۴۶۹۹۵۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۵

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز سه راه باهنر سر بلوار سبلان روبروی دارو خانه

کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۳۷۳

تلفن: ۳۲۲۸۸۰۳۲ - ۳۲۲۸۸۰۳۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۶

آدرس: خوزستان - اهواز - گلستان جنب مجتمع مسكونی روبروی بوستان صدفها ك ۲۷۰

کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۶۵

تلفن: ۳۷۲۵۴۰۱ - ۳۷۲۵۴۰۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۷

آدرس: خوزستان - اهواز - كوی مدرس ابتدای خیابان شهدا پلاك ۹

تلفن: ۳۲۹۲۶۴۱۳ - ۶۷۳۹۷۰۰۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۸

آدرس: خوزستان - اهواز - خ حیاتی پ ۱۷۹

کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱

تلفن: ۵۵۱۸۰۸۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۳

آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - آدرس: خوزستان - سوسنگرد - میدان شهرداری -خ شیخ عیسی طرفی بعدازشبكه بهداشت - دفترپلیس +۱۰ دشت آزادگان

کدپستی: ۶۴۴۱۸۶۵۵۱۱

تلفن: ۳۶۷۵۰۷۱۰ - ۳۶۷۵۰۷۱۱  (۰۶۱)   

 نمابر: ۳۶۷۵۰۷۱۱ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۴

آدرس: خوزستان - شوشتر - شوشتر خیابان شریعتی غربی نرسیده به سازمان آب

کدپستی: ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۷

تلفن: ۶۲۲۶۴۴۱ - ۶۲۲۶۴۴۲  (۰۶۱)   

 نمابر: ۶۲۲۳۹۷۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۵

آدرس: خوزستان - شوشتر - خ طالقانی ك مسجد جامع پلاك۱۳-(جنب صندوق قرض الحسنه ولیعصرعج)

کدپستی: ۶۴۵۱۶۴۶۷۹۸

تلفن: ۳۶۲۲۲۷۰۶ - ۳۶۲۲۳۵۹۴  (۰۶۱)   

نمابر: ۳۶۲۲۲۷۰۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۲

آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان بلوار پرویز دهداری خ كوی كارگر روبروی پل هوایی جنب رستوران اتاق جی ۲۱

کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۷۴۷

تلفن: ۵۳۳۴۳۸۹۴ - ۵۳۳۴۳۸۹۴  (۰۶۱)   

 نمابر: ۵۳۳۴۳۸۹۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۳

آدرس: خوزستان - آبادان - آدرس: خوزستان -آبادان - كوی قدس - ایستگاه۶ - روبروی بهار۴۲ - جنب دبیرستان غزالی

کدپستی: ۶۳۱۷۹۴۳۵۶۴

تلفن: ۴۴۲۶۲۷۵ - ۴۴۲۲۶۲۹ - ۴۴۲۰۷۸۵  (۰۶۱)   

 نمابر: ۴۴۲۲۶۲۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱

آدرس: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر فلكه دروازه خیابان كهنمویی بانك ملی سابق شعبه كهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر

کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶

تلفن: ۲۴۲۲۴۹۸۸ - ۲۴۲۲۴۹۸۷  (۰۶۱)   

 نمابر: ۲۴۲۲۴۹۸۸ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۳

آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان امام نبش خیابان۱۵ خردادغربی پشت كلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۴۳۱۷۸۹۱۷۳

تلفن: ۲۳۲۲۰۱۱۰ - ۲۳۲۲۰۱۰۹  (۰۶۱)   

 نمابر: ۲۳۲۲۰۱۱۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۱

آدرس: خوزستان - دزفول - دزفول - خیابان شریعتی غربی تقاطع خیابان فرمانداری جنب تیپاكس

کدپستی: ۶۴۶۱۶۳۳۱۵۳

تلفن: ۴۲۴۲۸۸۶۵ - ۴۲۴۲۸۸۶۴  (۰۶۱)   

نمابر: ۶۲۶۸۸۶۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۲

آدرس: خوزستان - دزفول - خیابان شریعتی كوچه شهید كیانی پلاك ۵۰

کدپستی: ۶۴۶۱۷۷۱۹۹۳

تلفن: ۴۲۲۶۰۷۵۵ - ۴۲۲۶۰۷۵۶ - ۴۲۲۶۰۷۹۷  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۲۶۰۷۵۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۲

آدرس: خوزستان - شوش - خ دانش- پایین تر از دكل مخابرات-روبروی بانك صادرات شعبه حسین آباد

کدپستی: ۶۴۷۱۸۳۳۹۹۸

تلفن: ۴۲۸۲۱۰۰۲  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۸۲۰۰۸۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۳

آدرس: خوزستان - شوش - خوزستان شوش دانیال خ امام (ره)  نرسیده به میدان یازهرا جنب مركز بهداشت

کدپستی: ۶۴۷۱۷۴۴۴۴۴

تلفن: ۴۲۸۳۱۸۱۹ - ۴۲۸۲۲۳۳۵  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۸۳۱۸۱۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۴

آدرس: خوزستان - انديمشك - بلوارانقلاب خیابان اسدآبادی نرسیده به ۴۵ متری قدس نبش بلوار شهدای شهرداری(۱۰۰ متر پایین تر از شهرداری)

کدپستی: ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۵

تلفن: ۴۲۶۲۷۰۷۵ - ۴۲۶۲۷۰۷۶ - ۴۲۶۲۷۰۷۷  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۶۲۷۰۷۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۲

آدرس: خوزستان - ماهشهر - ماهشهر-بندر امام خمینی ره بازار شهرداری جنب اداره كار

کدپستی: ۶۳۵۶۱۴۴۴۸۷

تلفن: ۲۲۳۱۶۰۰ - ۲۲۲۳۱۷۰۰  (۰۶۱)   

نمابر: ۲۲۳۱۷۰۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۳

آدرس: خوزستان - اميديه - امیدیه شهرك مطهری خ ۲۵متری كانال

کدپستی: ۶۳۷۳۱۸۸۹۶۷

تلفن: ۳۲۳۲۵۵۵  (۰۶۱)   

نمابر: ۳۲۲۳۰۵۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۷۱۱

آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان - فلكه ۶۰ متری تقاطع محمد جعفری و ۶۰ متری - انتهای محمد جعفری-سمت چپ-سر نبش-پ ۸۴

کدپستی: ۶۳۶۱۸۳۷۹۶۱

تلفن: ۵۲۸۲۳۳۵۶ - ۵۲۸۲۷۳۲۸ - ۶۶۷۱۶۷۱۱  (۰۶۱)   

نمابر: ۵۲۸۲۳۳۵۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۸۱۱

آدرس: خوزستان - مسجد سليمان - خ آزادی -پنج بنگله -روبروی درمانگاه خیریه حضرت مریم -میدان گلستان

کدپستی: ۶۴۹۱۷۶۹۸۶۵

تلفن: ۴۳۲۶۲۹۰۹ - ۴۳۲۶۳۰۲۴ - - (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۱۱

آدرس: خوزستان - رامهرمز - خوزستان رامهرمز بلوار معلم نبش كوچه شهید اسدی نرسیده به آهن آلات قراچه

کدپستی: ۶۳۸۱۶۴۵۵۶۷

تلفن: ۲۲۲۷۱۷۶ - ۲۲۳۷۰۰۹ - ۲۲۲۴۱۴۱  (۰۶۱)   

نمابر: ۲۲۲۷۱۷۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۲۲

آدرس: خوزستان - باغملك - خوزستان-باغملك-خیابان امام

کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۳۵۶

تلفن: ۴۳۷۲۶۹۳۱ - ۴۳۷۲۵۸۷۰ - ۴۳۷۲۷۱۶۶  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۳۷۲۵۸۷۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۱

آدرس: خوزستان - هويزه - خیابان امام رضا روبروی سوپر ماركت

کدپستی: ۶۴۴۵۱۳۵۴۵۹

تلفن: ۳۶۷۸۲۱۸۴ - ۳۶۷۸۸۰۳۲ - ۳۶۷۸۸۰۴۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۲

آدرس: خوزستان - انديمشك - اندیمشك- خ اما- خ بهمن ابادی روبروی مسجد علی بن ابیطالب (ع)  پلاك ۶۱

کدپستی: ۶۴۸۱۹۴۳۸۱۷

تلفن: ۴۲۶۴۰۶۳۸ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۳

آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - دشت آزادگان سوسنگرد خیابان امام خیابان شهید صالح طرفی

کدپستی: ۶۴۴۱۶۵۴۹۶۹

تلفن: ۳۶۷۴۲۵۳۳ - ۳۶۷۴۲۵۳۴ (۰۶۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۶

آدرس: خوزستان - شوشتر - چهارراه شهید رجایی ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی دفتر پلیس +۱۰ علامه شیخ شوشتری

کدپستی: ۶۴۵۱۹۷۴۹۳۱

تلفن: ۲۶۲۲۳۸۶۲ - ۲۶۲۲۷۵۹۵  (۰۶۱)   

نمابر: ۲۶۲۲۳۸۶۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۷

آدرس: خوزستان - گتوند - جاده اصلی نرسیده به بلوار شهرداری

کدپستی: ۶۴۵۵۱۶۸۴۴۹

تلفن: ۲۶۷۲۷۱۱۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۱۴

آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان احمد آباد خیابان ۱۵ فرعی مقابل دبستان هدایت

کدپستی: ۶۳۱۸۶۳۳۶۷۵

تلفن: ۴۴۴۸۲۱۵ - ۴۴۳۴۲۶۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴

آدرس: خوزستان - خرمشهر - خوزستان خرمشهر چهار راه شهید مطهری جنب پاساژ نخل ساختمان نگین طبقه فوقانی

کدپستی: ۶۴۱۴۸۷۴۱۳۶

تلفن: ۵۳۵۲۲۸۵۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۳

آدرس: خوزستان - دزفول - خ امام خمینی نبش خ امام سجاد ع

کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۳۴۹۹

تلفن: ۴۲۳۲۹۰۴۷ - ۴۲۳۲۱۸۷۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۴

آدرس: خوزستان - دزفول - خ ۴۵ متری بیمارستان افشار خ وصال شیرازی نبش خ بهشتی

کدپستی: ۶۴۶۱۱۱۳۱۴۱

تلفن: ۴۲۲۶۲۴۹۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۴

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خوزستان ماهشهر خیابان رازی پشت بازار روز

کدپستی: ۶۳۵۱۷۱۸۷۱۵

تلفن: ۲۲۴۲۲۲۹۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۵

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ امام جنوبی جنب بستنی فروشی لاله

کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۸۱۵۳

تلفن: ۲۳۶۹۰۸۴ - ۲۳۶۹۵۷۱ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۶

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ ش شریفی روبروی مسجد لسان

کدپستی: ۶۳۵۱۸۵۵۵۳۳

تلفن: ۵۲۳۲۸۶۸۷ - ۵۲۳۲۹۲۷۱ - ۵۲۳۲۹۲۷۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۲

آدرس: خوزستان - بهبهان - فلكه نحوی اول جاده زیدون جنب تانك آب

کدپستی: ۶۳۶۱۶۶۶۳۳۱

تلفن: ۵۲۷۲۳۳۰۴  (۰۶۱)   

نمابر: ۵۲۷۲۳۳۰۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۳

آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان میدان بیدبلند خیابان پیروز كوچه شهید مسیح پور پلاك ۹۲

کدپستی: ۶۳۳۱۸۹۶۷۷۵

تلفن: ۵۲۸۱۵۸۴۴ - ۵۲۷۱۵۸۴۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۸۱۲

آدرس: خوزستان - مسجد سليمان - خ ازادی سه راه مخابرات

کدپستی: ۶۴۹۱۶۳۳۵۱۷

تلفن: ۲۲۲۲۰۱۶ - ۲۲۲۵۰۰۷ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۱۲

آدرس: خوزستان - رامهرمز - رامهرمز خ انقلاب جنب سینما قدیم پلاك ۱۷۲

کدپستی: ۶۳۸۱۶۵۳۹۷۵

تلفن: ۲۲۳۳۲۷۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۲۳

آدرس: خوزستان - ايذه - بلوار اصفهان روبروی فرماندهی منطقه انتظامی

کدپستی: ۶۳۹۱۹۸۶۳۱۴

تلفن: ۴۳۶۵۲۱۴۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۳

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز _ فلكه پل پنجم _ بین مهران و جمهوری

کدپستی: ۶۱۹۶۹۱۳۱۸۱

تلفن: ۳۵۵۳۵۷۲۰ - ۳۵۵۳۵۷۱۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۴

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز فاز ۲ پادادشهر جنب بازارچه بالای بانك مسكن

کدپستی: ۶۱۸۷۸۴۳۱۱۷


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۵۱۱۱

آدرس: خوزستان - رامشير - خوزستان _ رامشیر خیابان شهید طاهری روبروی مسجد جامع پلاك ۵۹

کدپستی: ۶۳۸۷۱۳۴۶۱۹

تلفن: ۴۳۵۹۴۲۴۴ - ۴۳۵۹۶۵۱۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۶۱۱۱

آدرس: خوزستان - حميديه - خ ۱۷ شهریور - كوی شهید مطهری - روبروی اداره برق شهرستان

کدپستی: ۶۳۴۴۱۱۶۱۶۸

تلفن: ۳۶۷۲۴۴۷۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۳۱۱۱

آدرس: خوزستان - هنديجان - خوزستان هندیجان خیابان امام حسین خیابان حجاب روبه روی ساختمان جهاد كشاورزی پلاك ۷۴۰

کدپستی: ۶۳۵۹۱۶۳۳۴۴

تلفن: ۵۲۵۷۲۲۸۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۱۲۴۱۱۱

آدرس: خوزستان - باوي - خوزستان- شهرستان باوی - شهر ملا ثانی پشت ترمینال خیابان اصلی امام خمینی جنب فروشگاه ناصر فیاضی طبقه دومکد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پرتوی مهر بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
79915