دفتر پیشخوان دولت سمنان

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت سمنان

 • دفتر پیشخوان شماره 10282372

آدرس :   بلوار ولیعصر ابتدای خ یاسر
نام مدیر :  محمد علی کاظمی
تلفن : 33344000-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10272372

آدرس :   باغ فردوس خ میرزای شیرزای
نام مدیر :  منصوره کریم
تلفن : 33348004-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10342372

آدرس :   م امام علی بازار روز جنب بانک صادرات
نام مدیر :  فرزانه کاشفی
تلفن : 33466661-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10252372

آدرس :   مسکن مهر بلوار سلیمان نبی بلوار فضیلت
نام مدیر :  سیده سکینه موسوی فوالادی
تلفن : 33480044-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10302372

آدرس :   مسکن مهر بلوار سلیمان نبی بلوار فضیلت
نام مدیر :  پریا نژادی
تلفن : 33350690-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10302372

آدرس :   مسکن مهر بلوار سلیمان نبی بلوار فضیلت
نام مدیر :  پریا نژادی
تلفن : 33350690-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10412372

آدرس :   بلوار جمهوری نبش ک نهم جنب خشکشوئی
نام مدیر :  غزال تقی نژاد
تلفن : 33435343-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10432372

آدرس :   بلوار نهضت شمالی روبروی مجمتع مسکونی غیبی
نام مدیر :  فرشته ادب
تلفن : 33455663-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10482372

آدرس :   م شهید بهشتی اول خبهشتی جنب
نام مدیر :  محمد حسین کاظمی
تلفن : 33361320-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10472372

آدرس :   سه راه لتیبار جنب شیشه بری پهلوانی
نام مدیر :  اعظم صفائیان
تلفن : 33326557-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10532372

آدرس :   بلوار معلم نبش خ بلال
نام مدیر :  محمد علی صحفی
تلفن : 3361262-023کد امنیتی را وارد نمایید.


22839