انشعابگیر رزوه ای فاضلاب

انشعابگیر رزوه ای فاضلاب

 

نام شرکت

عنوان شرکت

آدرس :  
تلفن :
همراه :
فکس :
وب سایت :
ایمیل :  

   

ساک دستی

 


انشعابگیر رزوه ای فاضلاب

دفع فاضلاب شهرها امروزه به موضوعی مهم برای شهرها تبدیل شده است و مشکلات فراوانی را به همراه دارد. انشعابگیرها کابرد زیادی  در خطوط فاضلاب دارند و با توجه به خصوصبات منحصربه فردی که دارند به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند.

طراحی وتولید مطابق استاندارد EN 1852  و ISIRI 13822.

2)  طراحی خاص یقه انشعابگیر به صورت مستطیلی به جهت تثبیت موقعیت و استحکام برروی لوله ، مقاومت بیشتر در اثر فشار خاک و عدم فـرو رفتن انشعابگیـر به  داخل شبکه فاضلاب.

(همچنین طراحی فلش بر روی یقه انشعابگیر که نشـانه گـر جهت صحیح مونتاژ برای نصابانِ غیر ماهر می باشد)

3 )  طراحی تیغه های تقویت کننده بر روی یقه که مقاومت در برابر ضربه و فشـار خـاک رابالا بـرده اسـت.

4)  طراحـی راهنـمـا بر روی یقـه و بدنـه به صـورت ریلی ، جهـت  سهـولـت و سرعـت در مونتـاژ  انشعابگیر و همچنین عدم چرخش یقه بر روی بدنه انشعابگیر

5)  طراحی تیغه هایی بالای رابط انشعابگیر با دو مزیت مقاومت فشاری بیشتر و سهولت مونتاژ با دست (عدم نیاز به آچار).

6)  طراحی و تولید انشـعابگیر با قابلیت نصب بر روی  لوله های تک جداره ، بتنی و دوجداره کـاروگیت تا  سایز 600 .  

7)  طراحی و تولید لاستیـک های آب بندی انشعابگیر از جنس مقاوم به خوردگی (EPDM) با مزایای ذیل:

 

الف) ارتفـاع لاستیـک ارتفاع دار جهت پوشـاندن فضـای خالی پشت بدنه بـا سطـح بـرش خـورده لولـه دوجـداره که عـلاوه بـر افـزایـش آب بنـدی ، باعـث گیـرایـی بیشـتـر بـدنـه  انشعـابگـیـر روی لـولـه و عدم افتـادن به داخـل شبـکه  فاضلاب در حیـن مونتاژ و جلوگیری از نفوذ ریشه درختان به داخل شبکه فاضلاب می گردد.

ب)  طراحی قـوس بر روی لاستیک آب بنـدی جهـت نشسـت  بهتر برروی تمامی سایز لوله ها و آب بندی مناسب تر.

ج)  طراحی R شکل لبه های لاستیـک آب بندی در داخل لوله جهت جلوگیری از جمع شـدن رسـوب پشت لاستیـک آب بندی و جلـوگیـری از مسدود شدن شبکه فاضلاب.

د)  طراحـی عـرض بیشتـر لبـه هـای موثـر بـر روی لاستـیـک  آب بندی و بدنـه جهـت آب بنـدی بیشتر و جلـوگیری از خـارج شـدن قطعه در اثر فشار خاک.

8)  قـابـل ارائـه به صـورت دو تکـه ، سـه تـکه و چهـار تـکه ، به صورت پرسی و رزوه ای.

انشعابگیر ازجمله اجزاء کاربردی و مهم در کیت فاضلاب است که در  جهت گرفتن انشعاب از لوله اصلـی ، تخلیه صحیح فاضلاب، جلوگیری از نشتی و مسدود شدن شبکه اصلی فاضلاب کمک می نماید.

انشعابگیر رزوه ای فاضلاب


کد امنیتی را وارد نمایید.


144