دفاتر پلیس + 10 گلستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 گلستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۱

آدرس: گلستان - گرگان - گرگان- خیابان مطهری- مطهری جنوبی - نبش مطهری سیزدهم - ابتدای سی متری استاندارد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۵۶۱۵۸

تلفن: ۳۲۱۵۵۳۴۱ - ۳۲۱۳۹۵۰۱ - ۳۲۱۳۹۵۰۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۱۵۵۳۴۲ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۲

آدرس: گلستان - گرگان - گرگان- خیابان ولیعصر-ابتدای بلوار چاله باغ از سمت خیابان ولی عصر-جنب درمانگاه رفیع-

کدپستی: ۴۹۱۷۷۴۶۶۳۵

تلفن: ۳۲۳۴۰۱۰۳ - ۳۲۳۴۰۱۰۴ - ۳۲۳۴۰۰۰۵ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۳۴۰۱۰۲ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۳

آدرس: گلستان - گرگان - گرگان-خ شهدا-روبروی لاله۱۸-ساختمان كوثر-ط۱

کدپستی: ۴۹۱۳۶۶۴۵۳۷

تلفن: ۳۲۲۲۰۹۴۱ - ۳۲۲۲۴۱۷۷ - ۳۲۲۲۰۹۴۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۲۲۰۹۴۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۴

آدرس: گلستان - گرگان - چهارراه فلسفی-جنب چاپخانه باقی

کدپستی: ۴۹۱۸۶۳۳۱۴۷

تلفن: ۳۲۳۳۱۰۸۴ - ۳۲۳۵۰۳۷۸ - ۳۲۳۶۰۳۸۸ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۳۵۰۳۷۸ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۵

آدرس: گلستان - گرگان - بلوار جرجان میدان معلم بین جرجان یكم وشهرك فرهنگیان

کدپستی: ۴۹۱۴۸۳۳۳۴۴

تلفن: ۳۲۱۴۸۰۵۰ - ۳۲۱۴۸۰۵۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۶

آدرس: گلستان - گرگان - خ جمهوری پایین تر از میدان مازندران چهارراه رسالت روبروی انتظامی شهرستان گرگان

کدپستی: ۴۹۱۹۶۷۳۸۸۹

تلفن: ۳۲۴۲۵۶۱۱ - ۳۲۴۲۴۸۸۴ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۲۱

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - آدرس: گلستان خیابان امام خمینی جنوبی - روبروی سینما ۲۲ بهمن

کدپستی: ۴۹۷۱۸۷۵۱۷۳

تلفن: ۳۳۳۴۵۴۳۲ - ۳۳۳۴۵۴۳۰ - ۳۳۳۴۵۴۳۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۲۲

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - استان آدرس: گلستان گنبد كاووس میدان مركزی(انقلاب) خیابان طالقانی غربی نرسیده به مخابرات مركز انقلاب

کدپستی: ۴۹۷۱۶۳۳۷۱۴

تلفن: ۳۳۲۳۹۳۲۰ - ۳۳۲۳۹۳۳۰ - ۳۳۲۲۳۸۲۶ (۰۱۷)

نمابر: ۳۳۲۳۹۳۲۰ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۱

آدرس: گلستان - آق قلا - خ طالب املی دریا۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

تلفن: ۳۴۵۳۰۵۴۵ - ۳۴۵۳۰۵۴۶ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۵۳۰۵۴۶ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۳

آدرس: گلستان - علي آباد - علی آباد كتول-ابتدای بلوار امام رضا -نبش خیابان محمدیه- دفتر پلیس+۱۰ علی آبادكتول

کدپستی: ۴۹۴۱۶۴۴۹۳۳

تلفن: ۳۴۲۲۱۰۳۹ - ۳۴۲۳۷۰۷۷ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۲۲۱۰۳۹ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۴

آدرس: گلستان - كردكوي - كردكوی میدان مركزی

کدپستی: ۴۸۸۱۹۵۹۵۹۳

تلفن: ۳۴۳۴۵۵۳۳ - ۳۴۳۵۲۵۷۹ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۳۴۵۵۳۳ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۵

آدرس: گلستان - بندرگز - خیابان امام خمینی -نرسیده به راه اهن -طبقه فوقانی موسسه قوامین

کدپستی: ۴۸۷۱۸۶۷۴۷۱

تلفن: ۳۴۳۶۷۸۰۰ - ۳۴۳۶۷۸۰۱ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۳۶۷۸۰۰ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۶

آدرس: گلستان - بندرتركمن - میدان مختومقلی - خیابان ۱۵ خرداد - جنب شهرداری

کدپستی: ۴۸۹۱۷۱۳۷۸۴

تلفن: ۳۴۴۲۴۸۲۲ - ۳۴۴۲۵۷۲۱ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۴۲۵۷۲۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۱

آدرس: گلستان - كلاله - خیابان امام خمینی (ره )جنوبی - امام خمینی (ره )۱۱ پلاك ۳۲۲

کدپستی: ۴۹۹۱۹۴۳۸۴۷

تلفن: ۳۵۴۴۸۰۳۷ - ۳۵۴۴۸۰۳۸ - ۳۵۴۴۸۹۲۵ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۴۴۸۰۳۷ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۲

آدرس: گلستان - مينودشت - مینو دشت - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-نبش كوچه شهید وفاداری

کدپستی: ۴۹۸۱۶۲۴۳۳۶

تلفن: ۳۵۲۲۷۲۲۳ - ۳۵۲۲۷۸۸۳ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۲۲۷۲۲۳ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۳

آدرس: گلستان - راميان - شهرستان رامیان خیابان امام خمینی(ره) جنب كلانتری

کدپستی: ۴۹۵۱۶۱۸۳۹۷

تلفن: ۳۵۸۸۰۱۱۰ - ۳۵۸۸۰۲۱۰ - ۳۵۸۸۱۸۸۱ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۸۸۱۸۸۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۴

آدرس: گلستان - آزادشهر - گلستان- آزادشهرخیابان شهید بهشتی ره

کدپستی: ۴۹۶۱۸۱۴۷۵۸

تلفن: ۳۵۷۳۹۴۹۵ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۷۳۵۳۰۹ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۴۹۶۱۱۲

آدرس: گلستان - علي آباد - آدرس: گلستان علی آباد كتول - خیابان امام رضا غربی - رو به روی جهاد كشاورزی جنب مسجد حضرت ولیعصر(عج)

کدپستی: ۴۹۴۱۹۵۳۷۹۷

تلفن: ۳۴۲۴۰۷۲۱ - ۳۴۲۴۰۷۲۲ - ۳۴۲۲۹۹۸۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۲۴۰۷۲۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۷۴۵

آدرس: گلستان - گاليكش - خ ش باهنر ك دوازدهم نبش خیابان

کدپستی: ۴۹۸۳۱۵۶۱۷۱

تلفن: ۳۵۸۳۹۳۲۰ - ۴۳۸۳۹۳۲۱ - ۳۵۸۳۹۳۲۲ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۲۵

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - خیابان طالقانی شرقی - روبروی بیمارستان مطهری - نبش طالقانی ۶ - طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۹۷۱۷۳۵۶۷۹

تلفن: ۳۳۵۵۱۵۶۰ - ۳۳۵۵۱۵۵۰ (۰۱۷)

نمابر: ۳۳۵۵۱۵۵۰ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۲۶

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - م ۱۷ شهریور ساختمان تیرگان ط ۱

کدپستی: ۴۹۷۱۸۴۳۶۹۵

تلفن: ۳۳۳۴۶۶۶۱ - ۳۳۳۴۶۶۶۲ - ۳۳۳۴۶۶۶۳ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۳۷

آدرس: گلستان - گميشان - آدرس: گلستان شهرستان گمیشان خ امام خمینی روبروی شركت گاز

کدپستی: ۴۸۹۶۱۴۱۹۹۷

تلفن: ۵۶۳۶-۳۴۴۶-۰۱۷ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۴۶

آدرس: گلستان - مراوه تپه - شهرستان مراوه تپه خ مختوم قلی فراغی بعد از دامپزشكی دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۴۹۹۷۱۳۴۱۵۴

تلفن: ۳۵۴۵۹۱۸۵ (۰۱۷)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7599