دفاتر پلیس + 10 گلستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 گلستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۱

آدرس: گلستان - گرگان - گرگان- خیابان مطهری- مطهری جنوبی - نبش مطهری سیزدهم - ابتدای سی متری استاندارد

کدپستی: ۴۹۱۵۶۵۶۱۵۸

تلفن: ۳۲۱۵۵۳۴۱ - ۳۲۱۳۹۵۰۱ - ۳۲۱۳۹۵۰۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۱۵۵۳۴۲ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۲

آدرس: گلستان - گرگان - گرگان- خیابان ولیعصر-ابتدای بلوار چاله باغ از سمت خیابان ولی عصر-جنب درمانگاه رفیع-

کدپستی: ۴۹۱۷۷۴۶۶۳۵

تلفن: ۳۲۳۴۰۱۰۳ - ۳۲۳۴۰۱۰۴ - ۳۲۳۴۰۰۰۵ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۳۴۰۱۰۲ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۳

آدرس: گلستان - گرگان - گرگان-خ شهدا-روبروی لاله۱۸-ساختمان كوثر-ط۱

کدپستی: ۴۹۱۳۶۶۴۵۳۷

تلفن: ۳۲۲۲۰۹۴۱ - ۳۲۲۲۴۱۷۷ - ۳۲۲۲۰۹۴۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۲۲۰۹۴۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۴

آدرس: گلستان - گرگان - چهارراه فلسفی-جنب چاپخانه باقی

کدپستی: ۴۹۱۸۶۳۳۱۴۷

تلفن: ۳۲۳۳۱۰۸۴ - ۳۲۳۵۰۳۷۸ - ۳۲۳۶۰۳۸۸ (۰۱۷)

نمابر: ۳۲۳۵۰۳۷۸ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۵

آدرس: گلستان - گرگان - بلوار جرجان میدان معلم بین جرجان یكم وشهرك فرهنگیان

کدپستی: ۴۹۱۴۸۳۳۳۴۴

تلفن: ۳۲۱۴۸۰۵۰ - ۳۲۱۴۸۰۵۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۱۶

آدرس: گلستان - گرگان - خ جمهوری پایین تر از میدان مازندران چهارراه رسالت روبروی انتظامی شهرستان گرگان

کدپستی: ۴۹۱۹۶۷۳۸۸۹

تلفن: ۳۲۴۲۵۶۱۱ - ۳۲۴۲۴۸۸۴ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۲۱

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - آدرس: گلستان خیابان امام خمینی جنوبی - روبروی سینما ۲۲ بهمن

کدپستی: ۴۹۷۱۸۷۵۱۷۳

تلفن: ۳۳۳۴۵۴۳۲ - ۳۳۳۴۵۴۳۰ - ۳۳۳۴۵۴۳۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۲۲

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - استان آدرس: گلستان گنبد كاووس میدان مركزی(انقلاب) خیابان طالقانی غربی نرسیده به مخابرات مركز انقلاب

کدپستی: ۴۹۷۱۶۳۳۷۱۴

تلفن: ۳۳۲۳۹۳۲۰ - ۳۳۲۳۹۳۳۰ - ۳۳۲۲۳۸۲۶ (۰۱۷)

نمابر: ۳۳۲۳۹۳۲۰ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۱

آدرس: گلستان - آق قلا - خ طالب املی دریا۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

تلفن: ۳۴۵۳۰۵۴۵ - ۳۴۵۳۰۵۴۶ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۵۳۰۵۴۶ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۳

آدرس: گلستان - علي آباد - علی آباد كتول-ابتدای بلوار امام رضا -نبش خیابان محمدیه- دفتر پلیس+۱۰ علی آبادكتول

کدپستی: ۴۹۴۱۶۴۴۹۳۳

تلفن: ۳۴۲۲۱۰۳۹ - ۳۴۲۳۷۰۷۷ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۲۲۱۰۳۹ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۴

آدرس: گلستان - كردكوي - كردكوی میدان مركزی

کدپستی: ۴۸۸۱۹۵۹۵۹۳

تلفن: ۳۴۳۴۵۵۳۳ - ۳۴۳۵۲۵۷۹ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۳۴۵۵۳۳ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۵

آدرس: گلستان - بندرگز - خیابان امام خمینی -نرسیده به راه اهن -طبقه فوقانی موسسه قوامین

کدپستی: ۴۸۷۱۸۶۷۴۷۱

تلفن: ۳۴۳۶۷۸۰۰ - ۳۴۳۶۷۸۰۱ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۳۶۷۸۰۰ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۳۶

آدرس: گلستان - بندرتركمن - میدان مختومقلی - خیابان ۱۵ خرداد - جنب شهرداری

کدپستی: ۴۸۹۱۷۱۳۷۸۴

تلفن: ۳۴۴۲۴۸۲۲ - ۳۴۴۲۵۷۲۱ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۴۲۵۷۲۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۱

آدرس: گلستان - كلاله - خیابان امام خمینی (ره )جنوبی - امام خمینی (ره )۱۱ پلاك ۳۲۲

کدپستی: ۴۹۹۱۹۴۳۸۴۷

تلفن: ۳۵۴۴۸۰۳۷ - ۳۵۴۴۸۰۳۸ - ۳۵۴۴۸۹۲۵ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۴۴۸۰۳۷ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۲

آدرس: گلستان - مينودشت - مینو دشت - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی-نبش كوچه شهید وفاداری

کدپستی: ۴۹۸۱۶۲۴۳۳۶

تلفن: ۳۵۲۲۷۲۲۳ - ۳۵۲۲۷۸۸۳ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۲۲۷۲۲۳ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۳

آدرس: گلستان - راميان - شهرستان رامیان خیابان امام خمینی(ره) جنب كلانتری

کدپستی: ۴۹۵۱۶۱۸۳۹۷

تلفن: ۳۵۸۸۰۱۱۰ - ۳۵۸۸۰۲۱۰ - ۳۵۸۸۱۸۸۱ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۸۸۱۸۸۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۱۷۴۴

آدرس: گلستان - آزادشهر - گلستان- آزادشهرخیابان شهید بهشتی ره

کدپستی: ۴۹۶۱۸۱۴۷۵۸

تلفن: ۳۵۷۳۹۴۹۵ (۰۱۷)

نمابر: ۳۵۷۳۵۳۰۹ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۴۹۶۱۱۲

آدرس: گلستان - علي آباد - آدرس: گلستان علی آباد كتول - خیابان امام رضا غربی - رو به روی جهاد كشاورزی جنب مسجد حضرت ولیعصر(عج)

کدپستی: ۴۹۴۱۹۵۳۷۹۷

تلفن: ۳۴۲۴۰۷۲۱ - ۳۴۲۴۰۷۲۲ - ۳۴۲۲۹۹۸۲ (۰۱۷)

نمابر: ۳۴۲۴۰۷۲۱ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۱۷۴۵

آدرس: گلستان - گاليكش - خ ش باهنر ك دوازدهم نبش خیابان

کدپستی: ۴۹۸۳۱۵۶۱۷۱

تلفن: ۳۵۸۳۹۳۲۰ - ۴۳۸۳۹۳۲۱ - ۳۵۸۳۹۳۲۲ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۲۵

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - خیابان طالقانی شرقی - روبروی بیمارستان مطهری - نبش طالقانی ۶ - طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۹۷۱۷۳۵۶۷۹

تلفن: ۳۳۵۵۱۵۶۰ - ۳۳۵۵۱۵۵۰ (۰۱۷)

نمابر: ۳۳۵۵۱۵۵۰ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۲۶

آدرس: گلستان - گنبدكاووس - م ۱۷ شهریور ساختمان تیرگان ط ۱

کدپستی: ۴۹۷۱۸۴۳۶۹۵

تلفن: ۳۳۳۴۶۶۶۱ - ۳۳۳۴۶۶۶۲ - ۳۳۳۴۶۶۶۳ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۳۷

آدرس: گلستان - گميشان - آدرس: گلستان شهرستان گمیشان خ امام خمینی روبروی شركت گاز

کدپستی: ۴۸۹۶۱۴۱۹۹۷

تلفن: ۵۶۳۶-۳۴۴۶-۰۱۷ (۰۱۷)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۷۲۷۴۶

آدرس: گلستان - مراوه تپه - شهرستان مراوه تپه خ مختوم قلی فراغی بعد از دامپزشكی دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۴۹۹۷۱۳۴۱۵۴

تلفن: ۳۵۴۵۹۱۸۵ (۰۱۷)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
5963