دفاتر پلیس + 10 مازندران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 مازندران

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۱

آدرس : مازندران - بابل - مازندران بابل مصلی ۷ پشت راهنمایی رانندگی سالن امتحانات

کدپستی: ۴۷۱۴۸۸۵۴۶۴

تلفن:۳۲۳۳۵۶۰۷ - ۳۲۳۳۸۰۳۷ - ۳۲۳۳۸۰۶۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۳۸۰۴۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۲

آدرس : مازندران - بابل - بابل -میدان قاضی كتی

کدپستی: ۴۷۱۸۶۴۷۷۹۴

تلفن:۳۲۲۹۹۳۰۲ - ۳۲۲۹۹۳۰۱ - ۳۲۲۰۳۹۱۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۲۰۳۹۱۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۳

آدرس : مازندران - بابل - بابل میدان كارگر خ كشاورز جنب كلانتری ۱۲ طبقه بالای پاساژ گنج افروز .

کدپستی: ۴۷۱۶۶۹۴۳۹۸

تلفن:۳۲۲۰۶۳۹۶ - ۳۲۲۰۶۳۹۷ - ۳۲۲۰۶۳۹۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۱۴

آدرس : مازندران - بابل - میدان هلال احمر

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۶۷۶۹

تلفن:۳۲۲۲۷۴۴۰ - ۳۲۲۲۶۱۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲

آدرس : مازندران - ساري - ساری- بلوار پاسداران- جنب بیمارستان بوعلی

کدپستی: ۴۸۱۵۸۳۸۴۱۴

تلفن:۳۳۳۴۰۰۶۳ - ۳۳۳۴۰۰۶۶ - ۳۳۳۴۰۰۶۵ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۴۰۰۶۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۱

آدرس : مازندران - بابلسر - بابلسر - ب شریفی شریفی ۴ ج مكتب عصمتیه دفتر خدمات دولت الكترونیك

کدپستی: ۴۷۴۱۷۴۱۱۷۱

تلفن:۳۵۲۵۹۷۷۱ - ۳۵۲۵۹۷۷۳ - ۳۵۲۵۹۷۷۴ (۰۱۱)

نمابر: ۲۵۲۵۹۷۷۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۲۲

آدرس : مازندران - فريدونكنار - خ شهدا روبروی كوچه اسدی جنب موسسه آرمان

کدپستی: ۴۷۵۱۷۴۳۸۴۱

تلفن:۳۵۶۶۵۱۴۷ - ۳۵۶۶۵۱۴۸ - ۳۵۶۶۵۱۵۰ (۰۱۱)

نمابر: ۳۵۶۶۱۶۱۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۳

آدرس : مازندران - ساري - ساری- سه راه ملا مجدالدین- ابتدای بلوار خزر

کدپستی: ۴۸۱۷۷۵۳۱۳۵

تلفن:۳۳۴۰۸۶۴۲ - ۳۳۴۰۸۶۴۳ - ۳۳۴۰۸۶۴۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۴۰۸۶۴۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۴

آدرس : مازندران - ساري - ساری- خیابان امیر مازندرانی- روبروی سه راه شهبند-نبش كوی یاس

کدپستی: ۴۸۱۶۶۳۳۴۱۱

تلفن:۳۳۳۹۳۹۰۶ - ۳۳۳۹۳۹۰۷ - ۳۳۳۹۳۹۰۸ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۹۲۹۹۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۶

آدرس :مازندران - ساري - بلوار كشاورز-كوچه شهید خانفرد ( كشاورز ۶) طبقه فوقانی مؤسسه كاسپین

کدپستی: ۴۸۱۹۷۸۴۴۸۴

تلفن:۳۳۲۳۳۸۴۵ - ۳۳۲۹۰۶۶۲ - ۳۳۲۹۰۶۶۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۲۳۳۸۴۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۷

آدرس :مازندران - ساري - بلوار امام رضا ابتدای پل تجن

کدپستی: ۴۸۱۷۹۵۵۳۳۷

تلفن:۳۳۲۰۹۸۴۱ - ۳۳۲۰۹۸۴۲ - ۳۳۲۰۹۸۴۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۱۱۲۷۱۴ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۸

آدرس :مازندران - ساري - مازندران-ساری -بلوار آزادی- روبروی جهاد كشاورزی- جنب رستوران چین دكا

کدپستی: ۴۸۱۵۷۱۵۹۸۵

تلفن:۳۳۳۵۲۶۱۰ - ۳۳۳۵۲۶۱۱ - ۳۳۳۵۲۶۱۲ (۰۱۱)

نمابر: ۳۳۳۵۲۶۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۱۹

آدرس :مازندران - ساري - م ولیعصر جنب ترمینال دریا ك فرح اباد یكم

کدپستی: ۴۸۱۷۹۱۶۱۸۳

تلفن:۳۳۲۱۰۱۲۴ - ۳۳۲۱۶۳۱۴ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۱

آدرس :مازندران - آمل - ابتدای بلوار طالقانی جنب ساختمان ارشیا

کدپستی: ۴۶۱۵۶۵۳۱۳۴

تلفن:۴۳۲۴۱۱۵۱ - ۴۴۲۵۷۶۹۴ - ۴۴۲۵۳۵۶۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۱۲

آدرس :مازندران - آمل - آمل - خ طالب آملی بین دریای ۲ و ۴

کدپستی: ۴۶۱۵۸۱۴۱۳۵

تلفن:۴۴۲۵۹۹۱۰ - ۴۴۲۵۹۹۱۱ - ۴۴۲۵۹۹۱۳ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۱

آدرس :مازندران - نور - خیابان امام - روبروی پلیس راه

کدپستی: ۴۶۴۱۹۷۳۷۸۶

تلفن:۴۴۵۱۰۵۳۵ - ۴۴۵۱۰۵۲۵ - ۴۴۵۱۰۵۴۵ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۵۱۰۵۳۵ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۲۲

آدرس :مازندران - محمود آباد - خیابان امام -كوچه شهید موسوی_والفجر۴_ابتدای كوچه طبقه فوقانی

کدپستی: ۴۶۳۱۷۵۷۵۱۳

تلفن:۴۴۷۳۲۷۸۰ - ۴۴۷۳۲۷۸۱ - ۴۴۷۳۲۷۸۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۷۳۲۷۸۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۱

آدرس :مازندران - قائم شهر - قائمشهر مید ان اما م روبروی مو سسه مالی واعتبا ری سینا طبقه فوقانی درمانگاه نجات ساختمان ملك خیلی

کدپستی: ۴۷۶۵۸۱۸۵۸۳

تلفن:۴۲۲۶۲۸۹۰ - ۴۲۲۶۲۸۹۴ - ۴۲۲۶۲۸۹۳ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۶۲۸۹۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۲

آدرس :مازندران - قائم شهر - قاِیمشهر خیابان تهران - روبروی كوچه افتخاری جنب بانك مهر وبیمه سلامت

کدپستی: ۴۷۶۵۶۷۵۵۴۴

تلفن:۴۲۲۰۵۴۹۱ - ۴۲۲۰۵۴۹۰ - ۴۲۲۰۵۴۹۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۰۵۴۹۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۳۳

آدرس :مازندران - قائم شهر - خ امام خمینی(ره) (خ بابل سابق)-روبروی ك امیركبیر-كدپستی ۴۷۶۵۸۵۶۴۴۳

کدپستی: ۴۷۶۵۹۳۶۳۶۵

تلفن:۴۲۲۵۴۷۰۴ - ۴۲۲۵۴۷۰۳ - ۴۲۲۵۴۷۰۲ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۲۵۴۷۰۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۱

آدرس :مازندران - جويبار - مازندران جویبار خیابان امام روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۴۷۷۱۶۵۷۱۴۵

تلفن:۴۲۵۴۱۱۳۰ - ۴۲۵۴۱۱۴۰ - ۴۲۵۳۱۶۱۶ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۵۴۱۱۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۲۴۲

آدرس :مازندران - سوادكوه - زیرآب- خیابان آزادی- روبروی ایستگاه آلاشت - كوچه لاله

کدپستی: ۴۷۸۱۷۶۴۷۱۶

تلفن:۴۲۴۵۱۹۱۰ - ۴۲۴۵۰۹۱۰ - ۴۲۴۵۰۹۱۹ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۴۵۰۹۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۱

آدرس :مازندران - بهشهر - بهشهر - بلوار شهید هاشمی نژاد ابتدای خ شهید ریاحی

کدپستی: ۴۸۵۱۶۷۴۷۵۷

تلفن:۳۴۵۷۰۱۳۱ - ۳۴۵۷۰۱۴۱ - ۳۴۵۷۰۷۶۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۲

آدرس :مازندران - نكاء - نكا خیابان انقلاب روبروی شورلت

کدپستی: ۴۸۴۱۷۳۶۵۸۸

تلفن:۳۴۷۳۰۴۰۰ - ۳۴۷۳۰۴۰۲ - ۳۴۷۲۶۱۹۹ (۰۱۱)

نمابر: ۳۴۷۲۶۱۹۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۵۲۳

آدرس :مازندران - گلوگاه - مازندران گلوگاه بلوار امام رضا نرسیده به شهرداری داخل كوچه

کدپستی: ۴۸۶۱۶۴۶۶۶۴

تلفن:۳۴۶۶۰۸۰۲ - ۳۴۶۶۰۸۰۳ - ۳۴۶۶۰۸۰۱ (۰۱۱)

نمابر: ۳۴۶۶۰۸۰۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۱

آدرس :مازندران - نوشهر - نوشهر خ عمادالدین كریمی روبروی پارك نوید پ۲۴۳ علی آقا ملكی

کدپستی: ۴۶۵۱۷۸۵۱۱۱

تلفن:۵۲۳۲۸۰۳۸ - ۵۲۳۲۸۱۱۰ - ۵۲۳۲۷۸۸۷ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۳۲۸۱۱۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۱۲

آدرس :مازندران - چالوس - چالوس - خیابان ۱۷ شهریور - روبروی نمایندگی سایپا

کدپستی: ۴۶۶۱۹۶۶۹۵۳

تلفن:۵۲۲۴۰۹۷۶ - ۵۲۲۴۶۹۶۷ - ۵۲۲۴۶۹۶۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۲۴۰۹۷۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۴

آدرس :مازندران - رامسر - رامسر - میدان انقلاب بن بست مطهری ۴۱ جنب اداره پست

کدپستی: ۴۶۹۱۶۵۳۹۳۶

تلفن:۵۵۲۳۰۵۱۶ - ۵۵۲۳۰۵۱۷ - ۵۵۳۰۵۱۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۵۲۲۲۸۱۷ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۵

آدرس :مازندران - تنكابن - تنكابن-خیابان خیام- روبروی پاركینگ شهرداری-دفتر خدمات الكترونیك انتظامی تنكابن

کدپستی: ۴۶۸۱۹۷۴۸۳۸

تلفن:۵۴۲۳۲۳۸۰ - ۵۴۲۲۹۷۶۸ - ۵۴۲۳۱۱۳۰ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۲۳۲۳۸۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۱۱۹۲۶

آدرس :مازندران - عباس آباد - عباس آباد روبروی روبروی اداره مالیات

کدپستی: ۴۶۷۴۱۴۹۷۳۹

تلفن:۵۴۶۲۱۰۳۱ - ۵۴۶۲۱۰۳۴ - ۵۴۶۲۱۰۳۳ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۶۲۱۰۳۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۱

آدرس :مازندران - كلاردشت - كلاردشت حسنكیف بلوار امام خمینی (ره) جنب مجتمع تجاری لیوسان

کدپستی: ۴۶۶۶۱۱۸۵۴۷

تلفن:۵۲۶۲۷۲۰۴ - ۵۲۶۲۷۷۵۶ (۰۱۱)

نمابر: ۵۲۶۲۷۷۵۶ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۳

آدرس :مازندران - قائم شهر - شهرستان قائم شهر روبروی خیابان نیما ساخنمان نوروزیان

کدپستی: ۴۷۶۴۷۶۹۸۹۱

تلفن:۴۲۰۳۳۳۷۰ - ۴۲۰۳۳۳۷۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۵

آدرس :مازندران - بابل - بابل امیركلا مبدان امام علی(ع) روبروی هتل پردیس

کدپستی: ۴۷۳۱۸۳۶۹۱۵

تلفن:۳۲۳۵۵۳۰۰ - ۳۲۳۵۵۳۱۰ - ۳۲۳۵۱۸۴۸ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۵۱۸۵۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۶

آدرس :مازندران - بابل - میدان شهید بزاز چهارشنبه پیش ، ك ایثار ۳۳ ، ساختمان سابق بانك ملی

کدپستی: ۴۷۱۳۸۸۶۵۹۱

تلفن:۳۲۳۳۲۰۵۱ - ۳۲۳۳۲۰۵۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۳۳۷۸۸۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۷

آدرس :مازندران - بابل - بلوار امام رضا(ع)[جاده قایمشهر]-خداداد ۲۳ -روبروی اداره فنی و حرفه ای

کدپستی: ۴۷۱۶۶۵۷۱۱۳

تلفن:۳۲۲۵۴۵۰۰ - ۳۲۲۵۸۲۹۴ (۰۱۱)

نمابر: ۳۲۲۵۴۵۰۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۸

آدرس :مازندران - سيمرغ - شهرستان سیمرغ بلوار معلم میدان شهید كشوری ابتدای بلوار شهد ذبیحی

کدپستی: ۴۷۷۳۱۵۵۵۵۵

تلفن:۴۲۳۵۵۱۳۰ (۰۱۱)

نمابر: ۴۲۳۵۵۱۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۱۹

آدرس :مازندران - نور - نور - چمستان - میدان امامخمینی پاساژ رضا

کدپستی: ۴۶۴۱۴۱۹۸۱۶

تلفن:۴۴۶۶۲۳۳۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۱

آدرس :مازندران - بهشهر - مازندران بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد چهارراه فرمانداری جنب اداره تعاون بهشهر

کدپستی: ۴۸۵۱۶۴۴۴۷۳

تلفن:۲۵۰۳۸ - ۲۵۰۴۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۳

آدرس :مازندران - بابلسر - بابلسر پاسداران - اول پاسداران ۱۶ پشت مغازهها سمت راست درب دوم

کدپستی: ۴۷۴۱۸۵۵۵۴۵

تلفن:۳۵۲۸۷۲۰۱ - ۳۵۲۸۷۲۰۲ - ۳۵۲۸۷۲۰۳ (۰۱۱)

نمابر: ۳۵۲۸۸۲۳۸ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۲۴

آدرس :مازندران - بندپي (غربي و شرقي) - بابل -بندپی- شهر گلیا جنب پاسگاه انتظامی

کدپستی: ۴۷۳۶۳۴۲۴۵۴

تلفن:۳۲۷۲۵۸۴۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۱۵۱

آدرس :مازندران - مياندرود - شهرستان سورك بلوار امام رضا ابتدای بلوار

کدپستی: ۴۸۴۴۱۴۳۴۳۱

تلفن:۳۳۸۸۶۴۲۰ - ۳۳۸۸۶۴۲۱ - ۳۳۸۸۶۴۲۲ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۳

آدرس :مازندران - آمل - بلوار امام رضا رضوان ۴۹ جنب بانك مسكن

کدپستی: ۴۶۱۳۹۱۶۱۴۴

تلفن:۴۳۲۳۱۶۰۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۴

آدرس :مازندران - آمل - خ امام رضا جنب تكیه ایرائی نبش رضوان ۱۹

کدپستی: ۴۶۱۳۶۳۵۶۵۹

تلفن:۴۳۲۷۳۱۵۲ - ۴۳۲۷۳۱۵۴ - ۴۳۲۷۳۱۵۳ (۰۱۱)

نمابر: ۴۳۲۷۳۱۵۱ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۵

آدرس :مازندران - آمل - خ امام خمینی روبروی فرمانداری جنب درمانگاه سپاه

کدپستی: ۴۶۱۵۷۱۴۱۷۵

تلفن:۴۴۲۲۵۷۱۷ (۰۱۱)

نمابر: ۴۴۲۵۸۸۵۹ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۲۱۶

آدرس :مازندران - آمل - بلوار طالب آملی دریای ۴۳ جنب قندمازند پلیس+۱۰

کدپستی: ۴۶۱۷۹۷۷۵۹۶

تلفن:۴۴۲۸۶۹۳۰ (۰۱۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۱۵۲۹۲۷

آدرس :مازندران - تنكابن - خ جمهوری نرسیده به پمپ بنزین بالای نانوایی سنگكی

کدپستی: ۴۶۸۱۹۵۶۷۳۳

تلفن:۵۴۲۲۲۰۱۲ - ۵۴۲۱۱۶۱۹ - ۵۴۲۱۱۶۱۸ (۰۱۱)

نمابر: ۵۴۲۱۱۱۹۱ (۰۱۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
13920