دفاتر پلیس + 10 لرستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 لرستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۲

آدرس: لرستان - خرم آباد - خرم اباد - خ شهدا - میدان شهدا - ساحلی بین پل دارایی زاده و پل شهدا - طبقه فوقاتی صندوق تعاون

کدپستی: ۶۸۱۳۷۹۷۴۹۶

تلفن:۲۲۲۹۴۴۰ - ۲۲۰۶۴۷۲ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۴

آدرس: لرستان - خرم آباد - خیابان شریعتی روبروی راهنمایی و رانندگی ابتدای زیرگذر

کدپستی: ۶۸۱۴۸۸۴۶۸۳

تلفن:۳۳۴۲۵۷۴۰ - ۳۳۴۲۵۷۴۱ - ۳۳۴۰۲۱۶۳ (۰۶۶)

نمابر: ۳۳۴۰۲۱۶۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۵

آدرس: لرستان - خرم آباد - خرم آباد خ انقلاب روبروی كوچه ۵ آراسته طبقه اول مجتمع تجاری اداری میلاد نور

کدپستی: ۶۸۱۶۷۸۵۹۳۵

تلفن:۳۲۲۴۵۱۱ - ۳۲۱۰۵۴۷ - ۳۲۳۶۳۰۰ (۰۶۶)

نمابر: ۳۲۰۶۰۶۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۶

آدرس: لرستان - خرم آباد - استان لرستان_ خرم آباد_ میدان امام حسین(ع) بلوار بهارستان روبروی پمپ بنزین دانشفر

کدپستی: ۶۸۱۴۷۱۱۵۴۱

تلفن:۳۳۴۳۸۵۵۸ - ۳۳۴۳۸۵۵۹ - ۳۳۴۱۹۸۷۹ (۰۶۶)

نمابر: ۳۳۴۳۸۵۵۸ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۱۹

آدرس: لرستان - خرم آباد - آدرس: لرستان - خرم آباد - خیابان امام خمینی - ساحلی غربی پل حاجی

کدپستی: ۶۸۱۴۶۳۷۹۱۱

تلفن:۳۳۳۳۸۳۳۴ - ۳۳۳۳۸۳۳۵ - -۰۰۰۰ (۰۶۶)

نمابر: ۳۳۳۳۸۳۳۴ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۱۲۱

آدرس: لرستان - خرم آباد - خ انقلاب پایین تر از مصلی الغدیر روبروی بلوار شورا نبش ك رزمگر

کدپستی: ۶۸۱۳۸۷۴۷۱۶

تلفن:۳۳۲۱۴۲۷۳ - ۳۳۲۱۷۹۰۶ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۲

آدرس: لرستان - بروجرد - لرستان- بروجرد خیابان تختی- جنب بازار چه نیلوفر

کدپستی: ۶۹۱۵۷۵۸۴۱۴

تلفن:۴۲۵۰۷۳۶۰ - ۴۲۵۰۷۳۶۷ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۵۰۷۳۶۰ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۳

آدرس: لرستان - بروجرد - بروجرد – میدان راهنماییابتدای خ ازادی

کدپستی: ۶۹۱۳۸۱۴۴۱۶

تلفن:۴۲۶۱۲۲۶۸ - ۴۲۶۱۲۲۶۹ - ۴۲۶۱۶۳۶۲ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۶۱۲۲۶۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۲۵

آدرس: لرستان - بروجرد - لرستان بروجرچهارراه حافظ پشت بانك صادرات

کدپستی: ۶۹۱۳۷۳۵۵۸۸

تلفن:۴۲۶۰۵۹۳۴ - ۴۲۶۰۵۴۱۸ - ۴۲۶۰۷۴۵۰ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۶۰۵۴۱۸ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۳۱

آدرس: لرستان - كوهدشت - لرستان كوهدشت خیابان امام روبروی اداره مخابرات كوچه جنب بانك مسكن

کدپستی: ۶۸۴۱۸۱۷۷۷۸

تلفن:۶۲۴۰۸۶۱ - ۶۲۴۰۸۶۴ (۰۶۶)

نمابر: ۶۲۴۰۸۶۱ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۳۳

آدرس: لرستان - الشتر - لرستان- الشتر-میدان بسیج-خیابان كهمان خیابان دانش آموز كد پستی

کدپستی: ۶۸۹۱۶۳۶۷۳۵

تلفن:۳۲۵۲۸۸۶۰ - ۳۲۵۲۹۰۹۲ - ۳۲۵۲۸۶۲۲ (۰۶۶)

نمابر: ۵۲۲۸۳۷۰ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۴۱

آدرس: لرستان - اليگودرز - روبروی پل زندان خ ساحلی دفتر پلیس+۱۰ شعبه امام الیگودرز

کدپستی: ۶۸۶۱۹۷۳۶۷۱

تلفن:۲۲۴۱۷۲۳ - ۲۲۴۱۷۲۴ (۰۶۶)

نمابر: ۲۲۴۱۷۲۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۵۱

آدرس: لرستان - درود - بلوار شهید بهشتی جنب راهنمایی و رانندگی

کدپستی: ۶۸۸۱۷۱۳۱۷۹

تلفن:۴۲۴۵۰۰۱ - ۴۲۴۶۶۲۹ - ۶۳۶۵۰۳۴۰ (۰۶۶)

نمابر: ۴۲۴۶۶۲۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۱۶۶۶۱

آدرس: لرستان - ازنا - لرستان ازنا بلوار ولیعصر(عج) خیابان ششم كد پستی ۶۸۷۱۶

کدپستی: ۶۸۷۱۶۶۴۶۶۴

تلفن:۶۴۲۲۲۶۴۶ (۰۶۶)

نمابر: ۶۴۲۳۵۳۹۶ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۱۱۱

آدرس: لرستان - پل دختر - خ امام خ ۲۲ بهمن روبروی اژانس ۶۴۰۰

کدپستی: ۶۸۵۱۸۳۵۹۴۳

تلفن:۳۲۲۲۰۶۶ - ۳۲۲۲۹۴۸۱ - ۳۲۲۲۹۴۸۲ (۰۶۶)

نمابر: ۳۲۲۲۹۴۸۳ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۱۱۲

آدرس: لرستان - بروجرد - روجرد خیابان سعدی جنب كفش ملی پلاك ۴۰۱

کدپستی: ۶۹۱۳۹۷۴۷۹۹

تلفن:۴۲۶۱۵۳۹۴ - ۴۲۶۱۵۵۹۴ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۵

آدرس: لرستان - نورآباد - نور آباد م شهدا خ ش رجائی

کدپستی: ۶۸۳۱۷۸۴۳۴۷

تلفن:۳۷۲۴۰۴۷۰ - ۳۷۲۴۰۷۷۱ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۶

آدرس: لرستان - كوهدشت - خ امام خمینی میدان توحید

کدپستی: ۶۸۴۱۶۴۵۸۴۵

تلفن:۶۲۲۲۷۰۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۷

آدرس: لرستان - دوره چگيني - بلوار امام خمینی جنب فرماندهی نیروی انتظامی

کدپستی: ۶۸۷۷۱۹۳۵۸۱

تلفن:۳۵۷۲۳۲۷۹ - ۳۵۷۲۳۸۷۵ - ۶۶۶۹۳۸۲۰ (۰۶۶)

نمابر: ۳۵۷۲۳۲۷۹ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۳۸

آدرس: لرستان - رومشكان - خیابان امام

کدپستی: ۶۸۴۵۱۱۳۵۱۴

تلفن:۳۲۶۵۴۴۳۲-۰۶۶ - ۳۲۶۵۴۴۳۰-۰۶۶ - ۳۲۶۵۴۴۳۱-۰۶۶ (۰۶۶)

نمابر: ۳۲۶۵۴۴۳۱-۰۶۶ (۰۶۶)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۶۲۶۵۲

آدرس: لرستان - درود - میدان فرمانداری روبروی پاساژ میلاد نور

کدپستی: ۶۸۸۱۸۵۳۱۷۸

تلفن:۴۳۲۱۴۲۴۲ - ۴۳۲۱۴۲۴۳ (۰۶۶)

نمابر: ۴۳۲۱۴۲۴۳ (۰۶۶)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
4339