دفاتر پلیس + 10 خوزستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 خوزستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۱

آدرس: خوزستان - اهواز - پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده (لادن)

کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵

تلفن: ۵۵۱۱۴۴۸ - ۵۵۴۳۹۵۲ - ۵۵۴۵۳۰۸ (۰۶۱)

نمابر: ۵۵۴۲۸۹۸ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۲

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- كیانپارس- خیابان ۵شرقی- پلاك ۶۸- طبقه اول-

کدپستی: ۶۱۵۵۹۳۴۶۱۴

تلفن: ۳۹۲۱۷۸۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۳

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز زیتون كارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانك مسكن طبقه اول

کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹

تلفن: ۴۴۴۹۲۷۰ - ۴۴۵۳۴۲۳  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۴۴۹۲۷۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۴

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز - كوی۱۵خرداد - خیابان۱۰ - جنب بانك رفاه كارگران - پ۲

کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵

تلفن: ۳۷۸۲۲۹۹ - ۳۷۹۸۶۲۲ - ۳۷۹۸۵۱۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۵

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز- اتوبان گلستان .پیچ گلستان -جنب بانك ملت

کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷

تلفن: ۳۳۳۵۶۹۶۹ - ۳۳۳۵۶۹۵۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۶

آدرس: خوزستان - اهواز - بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول

کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹

تلفن: ۲۲۵۸۳۲۰ - ۲۲۵۸۱۴۸  (۰۶۱)   

 نمابر: ۲۲۵۸۳۲۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۱۹

آدرس: خوزستان - اهواز - كوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴

کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹

تلفن: ۵۵۶۰۴۸۰ - ۵۵۶۰۴۸۱ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۲

آدرس: خوزستان - اهواز - خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹

کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵

تلفن: ۳۷۷۵۹۲۸ - ۳۷۷۵۹۲۷ - ۳۷۸۲۵۷۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۳

آدرس: خوزستان - اهواز - خ اصلی بنی هاشم بین خ فراهانی و خ زینب

کدپستی: ۶۱۳۶۶۳۵۵۱۱

تلفن: ۳۳۴۷۹۱۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۴

آدرس: خوزستان - اهواز - كوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاك ۱۰۴۸

کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۳۴۴۶۹۹۵۳ - ۳۴۴۶۹۹۵۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۵

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز سه راه باهنر سر بلوار سبلان روبروی دارو خانه

کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۳۷۳

تلفن: ۳۲۲۸۸۰۳۲ - ۳۲۲۸۸۰۳۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۶

آدرس: خوزستان - اهواز - گلستان جنب مجتمع مسكونی روبروی بوستان صدفها ك ۲۷۰

کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۶۵

تلفن: ۳۷۲۵۴۰۱ - ۳۷۲۵۴۰۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۷

آدرس: خوزستان - اهواز - كوی مدرس ابتدای خیابان شهدا پلاك ۹

تلفن: ۳۲۹۲۶۴۱۳ - ۶۷۳۹۷۰۰۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۱۲۸

آدرس: خوزستان - اهواز - خ حیاتی پ ۱۷۹

کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱

تلفن: ۵۵۱۸۰۸۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۳

آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - آدرس: خوزستان - سوسنگرد - میدان شهرداری -خ شیخ عیسی طرفی بعدازشبكه بهداشت - دفترپلیس +۱۰ دشت آزادگان

کدپستی: ۶۴۴۱۸۶۵۵۱۱

تلفن: ۳۶۷۵۰۷۱۰ - ۳۶۷۵۰۷۱۱  (۰۶۱)   

 نمابر: ۳۶۷۵۰۷۱۱ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۴

آدرس: خوزستان - شوشتر - شوشتر خیابان شریعتی غربی نرسیده به سازمان آب

کدپستی: ۶۴۵۱۶۸۳۶۵۷

تلفن: ۶۲۲۶۴۴۱ - ۶۲۲۶۴۴۲  (۰۶۱)   

 نمابر: ۶۲۲۳۹۷۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۱۲۵

آدرس: خوزستان - شوشتر - خ طالقانی ك مسجد جامع پلاك۱۳-(جنب صندوق قرض الحسنه ولیعصرعج)

کدپستی: ۶۴۵۱۶۴۶۷۹۸

تلفن: ۳۶۲۲۲۷۰۶ - ۳۶۲۲۳۵۹۴  (۰۶۱)   

نمابر: ۳۶۲۲۲۷۰۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۲

آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان بلوار پرویز دهداری خ كوی كارگر روبروی پل هوایی جنب رستوران اتاق جی ۲۱

کدپستی: ۶۳۱۶۷۶۳۷۴۷

تلفن: ۵۳۳۴۳۸۹۴ - ۵۳۳۴۳۸۹۴  (۰۶۱)   

 نمابر: ۵۳۳۴۳۸۹۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۱۳

آدرس: خوزستان - آبادان - آدرس: خوزستان -آبادان - كوی قدس - ایستگاه۶ - روبروی بهار۴۲ - جنب دبیرستان غزالی

کدپستی: ۶۳۱۷۹۴۳۵۶۴

تلفن: ۴۴۲۶۲۷۵ - ۴۴۲۲۶۲۹ - ۴۴۲۰۷۸۵  (۰۶۱)   

 نمابر: ۴۴۲۲۶۲۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۱

آدرس: خوزستان - خرمشهر - خرمشهر فلكه دروازه خیابان كهنمویی بانك ملی سابق شعبه كهنمویی دفتر پلیس +۱۰ خرمشهر

کدپستی: ۶۴۱۶۷۳۳۹۱۶

تلفن: ۲۴۲۲۴۹۸۸ - ۲۴۲۲۴۹۸۷  (۰۶۱)   

 نمابر: ۲۴۲۲۴۹۸۸ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۳۲۳

آدرس: خوزستان - شادگان - خیابان امام نبش خیابان۱۵ خردادغربی پشت كلانتری ۱۱

کدپستی: ۶۴۳۱۷۸۹۱۷۳

تلفن: ۲۳۲۲۰۱۱۰ - ۲۳۲۲۰۱۰۹  (۰۶۱)   

 نمابر: ۲۳۲۲۰۱۱۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۱

آدرس: خوزستان - دزفول - دزفول - خیابان شریعتی غربی تقاطع خیابان فرمانداری جنب تیپاكس

کدپستی: ۶۴۶۱۶۳۳۱۵۳

تلفن: ۴۲۴۲۸۸۶۵ - ۴۲۴۲۸۸۶۴  (۰۶۱)   

نمابر: ۶۲۶۸۸۶۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۱۲

آدرس: خوزستان - دزفول - خیابان شریعتی كوچه شهید كیانی پلاك ۵۰

کدپستی: ۶۴۶۱۷۷۱۹۹۳

تلفن: ۴۲۲۶۰۷۵۵ - ۴۲۲۶۰۷۵۶ - ۴۲۲۶۰۷۹۷  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۲۶۰۷۵۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۲

آدرس: خوزستان - شوش - خ دانش- پایین تر از دكل مخابرات-روبروی بانك صادرات شعبه حسین آباد

کدپستی: ۶۴۷۱۸۳۳۹۹۸

تلفن: ۴۲۸۲۱۰۰۲  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۸۲۰۰۸۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۳

آدرس: خوزستان - شوش - خوزستان شوش دانیال خ امام (ره)  نرسیده به میدان یازهرا جنب مركز بهداشت

کدپستی: ۶۴۷۱۷۴۴۴۴۴

تلفن: ۴۲۸۳۱۸۱۹ - ۴۲۸۲۲۳۳۵  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۸۳۱۸۱۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۴۲۴

آدرس: خوزستان - انديمشك - بلوارانقلاب خیابان اسدآبادی نرسیده به ۴۵ متری قدس نبش بلوار شهدای شهرداری(۱۰۰ متر پایین تر از شهرداری)

کدپستی: ۶۴۸۱۹۵۱۹۷۵

تلفن: ۴۲۶۲۷۰۷۵ - ۴۲۶۲۷۰۷۶ - ۴۲۶۲۷۰۷۷  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۲۶۲۷۰۷۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۲

آدرس: خوزستان - ماهشهر - ماهشهر-بندر امام خمینی ره بازار شهرداری جنب اداره كار

کدپستی: ۶۳۵۶۱۴۴۴۸۷

تلفن: ۲۲۳۱۶۰۰ - ۲۲۲۳۱۷۰۰  (۰۶۱)   

نمابر: ۲۲۳۱۷۰۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۵۲۳

آدرس: خوزستان - اميديه - امیدیه شهرك مطهری خ ۲۵متری كانال

کدپستی: ۶۳۷۳۱۸۸۹۶۷

تلفن: ۳۲۳۲۵۵۵  (۰۶۱)   

نمابر: ۳۲۲۳۰۵۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۷۱۱

آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان - فلكه ۶۰ متری تقاطع محمد جعفری و ۶۰ متری - انتهای محمد جعفری-سمت چپ-سر نبش-پ ۸۴

کدپستی: ۶۳۶۱۸۳۷۹۶۱

تلفن: ۵۲۸۲۳۳۵۶ - ۵۲۸۲۷۳۲۸ - ۶۶۷۱۶۷۱۱  (۰۶۱)   

نمابر: ۵۲۸۲۳۳۵۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۸۱۱

آدرس: خوزستان - مسجد سليمان - خ آزادی -پنج بنگله -روبروی درمانگاه خیریه حضرت مریم -میدان گلستان

کدپستی: ۶۴۹۱۷۶۹۸۶۵

تلفن: ۴۳۲۶۲۹۰۹ - ۴۳۲۶۳۰۲۴ - - (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۱۱

آدرس: خوزستان - رامهرمز - خوزستان رامهرمز بلوار معلم نبش كوچه شهید اسدی نرسیده به آهن آلات قراچه

کدپستی: ۶۳۸۱۶۴۵۵۶۷

تلفن: ۲۲۲۷۱۷۶ - ۲۲۳۷۰۰۹ - ۲۲۲۴۱۴۱  (۰۶۱)   

نمابر: ۲۲۲۷۱۷۶ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۱۶۹۲۲

آدرس: خوزستان - باغملك - خوزستان-باغملك-خیابان امام

کدپستی: ۶۳۹۵۱۳۳۳۵۶

تلفن: ۴۳۷۲۶۹۳۱ - ۴۳۷۲۵۸۷۰ - ۴۳۷۲۷۱۶۶  (۰۶۱)   

نمابر: ۴۳۷۲۵۸۷۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۱

آدرس: خوزستان - هويزه - خیابان امام رضا روبروی سوپر ماركت

کدپستی: ۶۴۴۵۱۳۵۴۵۹

تلفن: ۳۶۷۸۲۱۸۴ - ۳۶۷۸۸۰۳۲ - ۳۶۷۸۸۰۴۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۲

آدرس: خوزستان - انديمشك - اندیمشك- خ اما- خ بهمن ابادی روبروی مسجد علی بن ابیطالب (ع)  پلاك ۶۱

کدپستی: ۶۴۸۱۹۴۳۸۱۷

تلفن: ۴۲۶۴۰۶۳۸ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۱۳

آدرس: خوزستان - دشت آزادگان - دشت آزادگان سوسنگرد خیابان امام خیابان شهید صالح طرفی

کدپستی: ۶۴۴۱۶۵۴۹۶۹

تلفن: ۳۶۷۴۲۵۳۳ - ۳۶۷۴۲۵۳۴ (۰۶۱)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۶

آدرس: خوزستان - شوشتر - چهارراه شهید رجایی ضلع شرقی روبروی ایران خودرو ساداتی دفتر پلیس +۱۰ علامه شیخ شوشتری

کدپستی: ۶۴۵۱۹۷۴۹۳۱

تلفن: ۲۶۲۲۳۸۶۲ - ۲۶۲۲۷۵۹۵  (۰۶۱)   

نمابر: ۲۶۲۲۳۸۶۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۱۲۷

آدرس: خوزستان - گتوند - جاده اصلی نرسیده به بلوار شهرداری

کدپستی: ۶۴۵۵۱۶۸۴۴۹

تلفن: ۲۶۷۲۷۱۱۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۱۴

آدرس: خوزستان - آبادان - خوزستان آبادان احمد آباد خیابان ۱۵ فرعی مقابل دبستان هدایت

کدپستی: ۶۳۱۸۶۳۳۶۷۵

تلفن: ۴۴۴۸۲۱۵ - ۴۴۳۴۲۶۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۳۲۴

آدرس: خوزستان - خرمشهر - خوزستان خرمشهر چهار راه شهید مطهری جنب پاساژ نخل ساختمان نگین طبقه فوقانی

کدپستی: ۶۴۱۴۸۷۴۱۳۶

تلفن: ۵۳۵۲۲۸۵۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۳

آدرس: خوزستان - دزفول - خ امام خمینی نبش خ امام سجاد ع

کدپستی: ۶۴۶۱۶۴۳۴۹۹

تلفن: ۴۲۳۲۹۰۴۷ - ۴۲۳۲۱۸۷۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۴۱۴

آدرس: خوزستان - دزفول - خ ۴۵ متری بیمارستان افشار خ وصال شیرازی نبش خ بهشتی

کدپستی: ۶۴۶۱۱۱۳۱۴۱

تلفن: ۴۲۲۶۲۴۹۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۴

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خوزستان ماهشهر خیابان رازی پشت بازار روز

کدپستی: ۶۳۵۱۷۱۸۷۱۵

تلفن: ۲۲۴۲۲۲۹۳ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۵

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ امام جنوبی جنب بستنی فروشی لاله

کدپستی: ۶۳۵۱۹۷۸۱۵۳

تلفن: ۲۳۶۹۰۸۴ - ۲۳۶۹۵۷۱ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۵۲۶

آدرس: خوزستان - ماهشهر - خ ش شریفی روبروی مسجد لسان

کدپستی: ۶۳۵۱۸۵۵۵۳۳

تلفن: ۵۲۳۲۸۶۸۷ - ۵۲۳۲۹۲۷۱ - ۵۲۳۲۹۲۷۲ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۲

آدرس: خوزستان - بهبهان - فلكه نحوی اول جاده زیدون جنب تانك آب

کدپستی: ۶۳۶۱۶۶۶۳۳۱

تلفن: ۵۲۷۲۳۳۰۴  (۰۶۱)   

نمابر: ۵۲۷۲۳۳۰۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۷۱۳

آدرس: خوزستان - بهبهان - بهبهان میدان بیدبلند خیابان پیروز كوچه شهید مسیح پور پلاك ۹۲

کدپستی: ۶۳۳۱۸۹۶۷۷۵

تلفن: ۵۲۸۱۵۸۴۴ - ۵۲۷۱۵۸۴۴ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۸۱۲

آدرس: خوزستان - مسجد سليمان - خ ازادی سه راه مخابرات

کدپستی: ۶۴۹۱۶۳۳۵۱۷

تلفن: ۲۲۲۲۰۱۶ - ۲۲۲۵۰۰۷ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۱۲

آدرس: خوزستان - رامهرمز - رامهرمز خ انقلاب جنب سینما قدیم پلاك ۱۷۲

کدپستی: ۶۳۸۱۶۵۳۹۷۵

تلفن: ۲۲۳۳۲۷۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۲۹۲۳

آدرس: خوزستان - ايذه - بلوار اصفهان روبروی فرماندهی منطقه انتظامی

کدپستی: ۶۳۹۱۹۸۶۳۱۴

تلفن: ۴۳۶۵۲۱۴۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۳

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز _ فلكه پل پنجم _ بین مهران و جمهوری

کدپستی: ۶۱۹۶۹۱۳۱۸۱

تلفن: ۳۵۵۳۵۷۲۰ - ۳۵۵۳۵۷۱۹ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۳۲۱۳۴

آدرس: خوزستان - اهواز - اهواز فاز ۲ پادادشهر جنب بازارچه بالای بانك مسكن

کدپستی: ۶۱۸۷۸۴۳۱۱۷


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۵۱۱۱

آدرس: خوزستان - رامشير - خوزستان _ رامشیر خیابان شهید طاهری روبروی مسجد جامع پلاك ۵۹

کدپستی: ۶۳۸۷۱۳۴۶۱۹

تلفن: ۴۳۵۹۴۲۴۴ - ۴۳۵۹۶۵۱۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۵۶۱۱۱

آدرس: خوزستان - حميديه - خ ۱۷ شهریور - كوی شهید مطهری - روبروی اداره برق شهرستان

کدپستی: ۶۳۴۴۱۱۶۱۶۸

تلفن: ۳۶۷۲۴۴۷۵ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۳۹۶۳۱۱۱

آدرس: خوزستان - هنديجان - خوزستان هندیجان خیابان امام حسین خیابان حجاب روبه روی ساختمان جهاد كشاورزی پلاك ۷۴۰

کدپستی: ۶۳۵۹۱۶۳۳۴۴

تلفن: ۵۲۵۷۲۲۸۰ (۰۶۱)   


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۶۱۴۱۲۴۱۱۱

آدرس: خوزستان - باوي - خوزستان- شهرستان باوی - شهر ملا ثانی پشت ترمینال خیابان اصلی امام خمینی جنب فروشگاه ناصر فیاضی طبقه دومکد امنیتی را وارد نمایید.


11748