دفاتر پلیس + 10 مرکزی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 مرکزی

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۵

آدرس: مركزی - اراك - خیابان آیت اله غفاری تقاطع خیابان قائم مقام

کدپستی: ۳۸۱۷۷۱۳۷۵۱

تلفن:۳۲۲۷۲۴۳۰ - ۳۳۲۸۷۱۴۵ (۰۸۶(

نمابر: ۳۳۲۴۵۲۶۶ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۸

آدرس: مركزی - اراك - اراك.خ هپكو(جهاد). ابتدای فاز ۲ شهرك شهید بهشتی روبروی مسجد الزهرا جنب آژانس هپكو

کدپستی: ۳۸۱۸۹۹۳۱۳۸

تلفن: ۳۳۱۲۵۶۸۶ - ۳۳۱۲۵۶۸۷ - ۳۳۱۲۴۶۱۴ (۰۸۶(

نمابر: ۳۳۱۲۴۶۱۴ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۱۹

آدرس: مركزی - اراك - اراك- میدان امام (میدان انقلاب ) جنب شهرداری منطقه ۳

کدپستی: ۳۸۳۱۶۷۵۷۶۶

تلفن: ۳۲۷۶۰۰۲۴ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۱

آدرس: مركزی - اراك - اراك-خیابان شهیدشیرودی -(حدفاصل میدان راه آهن وسه راه گلها)نبش كوچه ایثار

کدپستی: ۳۸۱۳۸۹۵۵۳۵

تلفن: ۳۲۲۲۹۱۱۱ - ۳۲۲۲۶۰۰۸ (۰۸۶(

نمابر: ۳۲۲۲۶۰۰۹ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۲

آدرس: مركزی - اراك - میدان شریعتی - ابتدای خیابان شریعتی روبروی بانك كار آفرین

کدپستی: ۳۸۱۳۶۱۳۱۱۴

تلفن: ۳۴۰۲۹۳۴۴ - ۳۲۲۴۳۳۱۷۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۳

آدرس: مركزی - اراك - خیابان امام (ره)- بالاتر از میدان شورا روبروی سرپرستی بانك مسكن نبش خ ملت

کدپستی: ۳۸۱۷۸۴۴۶۴۵

تلفن: ۳۲۲۲۲۳۷۹ - ۳۲۲۲۱۵۲۸ (۰۸۶(

نمابر: ۳۲۲۲۲۳۷۹ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۴

آدرس: مركزی - اراك - اراك خیابان طالقانی بالاتر از مسجد امام حسین روبروی بانك ملی طالقانی

کدپستی: ۳۸۱۵۶۹۸۷۴۱

تلفن: ۳۲۷۹۲۲۸۰ - ۳۲۷۹۲۲۹۰ - ۳۲۷۹۲۰۰۳ (۰۸۶(

نمابر: ۳۲۷۹۲۲۹۰ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۵

آدرس: مركزی - اراك - اراك انتهای خ قائم مقام نبش میدان مقاومت- نرسیده به میدان امام حسین (شهرك بعثت فاز یك)

کدپستی: ۳۸۱۷۶۹۴۸۷۹

تلفن: ۳۲۲۶۵۴۵۷ - ۳۲۲۶۵۶۳۷ - ۳۲۲۶۵۳۷۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۶

آدرس: مركزی - اراك - اراك-خ دانشگاه میدان نماز نبش سردار جنگل

کدپستی: ۳۸۱۷۸۱۵۶۵۳

تلفن: ۳۲۲۷۵۲۳۲ - ۳۲۲۷۶۸۴۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۱۲۷

آدرس: مركزی - اراك - خ شهدا خ تفرش نبش یعقوبی-روبروی مسجد امام رضا ع

کدپستی: ۳۸۱۴۷۳۹۴۴۷

تلفن: ۳۴۲۵۱۶۴۴ - ۳۴۲۵۱۶۵۶ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۲۵۵۱

آدرس: مركزی - ساوه - خیابان جمهوری-خیابان استقلال غربی-بعدازورزشگاه انقلاب-روبروی كوچه استقلال ۱۰

کدپستی: ۳۹۱۳۸۳۳۹۶۱

تلفن: ۴۲۲۱۹۵۵۳ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۲۵۶۱

آدرس: مركزی - زرنديه - شهرستان زرندیه مامونیه میدان ولیعصر جاده خیابان ساوه دفتر خدمات الكترونیك انتظامی

کدپستی: ۳۹۴۱۶۶۵۵۵۳

تلفن: ۴۵۲۲۶۱۱۴ - ۴۵۲۲۶۱۱۵ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۱

آدرس: مركزی - آشتيان - آشتیان- خیابان استقلال (كنار پل اصلی)

کدپستی: ۳۹۶۱۶۳۳۹۶۹

تلفن: ۷۲۲۲۸۴۷ (۰۸۶(

نمابر: ۷۲۲۲۸۴۷ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۲

آدرس: مركزی - شازند - استان مركزی شهرستان شازند-خ شهید بهشتی

کدپستی: ۳۸۶۱۶۳۳۶۵۷

تلفن: ۴۲۲۱۸۴۲ - ۴۲۲۱۴۰۹ - ۴۲۲۱۴۰۹ (۰۸۶(

نمابر: ۲۴۲۲۱۸۴۲ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۳

آدرس: مركزی - كميجان - كمیجان . خیابان دكترلقمانی - حدفاصل میدان معلم تا چهار راه مهدیه

کدپستی: ۳۸۵۱۷۱۷۳۱۵

تلفن: ۳۵۴۵۵۰۸۸ - ۳۵۴۵۵۱۱۱ - ۳۵۴۵۵۱۱۱ (۰۸۶(

نمابر: ۳۵۴۵۵۱۱۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۲۴

آدرس: مركزی - تفرش - خ ش بهشتی

کدپستی: ۳۹۵۱۶۹۵۶۹۷

تلفن: ۳۶۲۲۵۸۱۷ - ۳۶۲۳۰۰۳۱ (۰۸۶(

نمابر: ۳۶۲۲۶۰۵۰ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۵۱

آدرس: مركزی - خمين - خمین - خ شریعتی - نبش كوچه ش محمدی

کدپستی: ۳۸۸۱۱۴۴۴۵۹

تلفن: ۴۶۲۲۷۴۹۳ - ۴۶۲۲۲۹۰۲ - ۴۶۲۲۱۲۰۷ (۰۸۶(

نمابر: ۴۶۲۲۷۴۹۳ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۶۱

آدرس: مركزی - دليجان - مركزی دلیجان خیابان امام حسین(ع)

کدپستی: ۳۷۹۱۹۷۵۴۸۸

تلفن: ۴۴۲۳۳۲۵۵ - ۴۴۲۳۳۲۵۶ (۰۸۶(

نمابر: ۴۴۲۳۳۲۵۵ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۱۸۶۶۲

آدرس: مركزی - محلات - محلات -خیابان آیت ا... مقدسی نرسیده به میدان نماز -كد پستی۳۷۸۱۷۸۳۷۳۴

کدپستی: ۳۷۸۱۷۸۳۸۳۴

تلفن: ۴۳۲۳۰۶۰۶ - ۴۳۲۳۰۶۰۶ - ۴۳۲۳۰۶۰۵ (۰۸۶(

نمابر: ۴۳۲۲۳۴۴۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۵۵۳

آدرس: مركزی - ساوه - خیابان امام خمینی ۱۴ - جنب مسجد صاحب الزمان

کدپستی: ۳۹۱۸۶۴۳۳۱۷

تلفن: ۴۲۲۱۱۰۷۱ - ۴۲۲۲۰۵۵۵ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۵۵۴

آدرس: مركزی - ساوه - ساوه خ شهید مطهری (خ تهران) روبروی هلال احمر نرسیده به پمپ بنزین

کدپستی: ۳۹۱۴۸۱۵۸۷۵

تلفن: ۴۲۲۱۳۵۰۰ - ۴۲۲۳۸۲۶۲ (۰۸۶(

نمابر: ۴۲۲۴۱۰۴۱ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۶۱۱

آدرس: مركزی - فرمهين - فرمهین میدان قائم مقام ساختمان الماس طبقه اول

کدپستی: ۳۹۵۳۱۱۹۱۱۵

تلفن: ۳۷۲۴۳۹۹ - ۳۷۲۴۳۹۶ - ۳۷۲۴۳۹۷ (۰۸۶(

نمابر: ۳۷۲۴۳۹۸ (۰۸۶(


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۶۲۶۲۵

آدرس: مركزی - خنداب - بلوار یادگار امام

کدپستی: ۳۸۴۱۹۳۳۴۱۷

تلفن: ۳۵۶۲۲۷۸۹ (۰۸۶(

نمابر: ۳۵۶۲۴۱۴۷ (۰۸۶(کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
9068