دوره مدیریت کافی شاپ

دوره بین المللی مدیریت کافی شاپ

 

نام آموزشگاه

عنوان آموزشگاه

آدرس :  
تلفن :
همراه :
فکس :
وب سایت :
ایمیل :  

دوره مدیریت کافی شاپ     دوره مدیریت کافی شاپ

دوره مدیریت کافی شاپ

 


دوره مدریت کافی شاپ

 

  • با امکان اشتغال جهانی و ارائه خدمات کارورزی
  • اخذ مدرک دوزبانه از مجتمع فنی تهران
  • و اخذ مدرک بین المللی ازموسسه آموزش عالی باکس هیل استرالیا
دوره مدیریت کافی شاپ
دوره مدیریت کافی شاپ
دوره مدیریت کافی شاپکد امنیتی را وارد نمایید.


913