داروخانه امام حسین (ع)


آدرس : خیابان شهید مدنی ( نظام آباد سابق)

تلفن:               77558001