آزمایشگاه تشخیص پزشکی بخارست زیر نظر اساتید انستیتو پاستور ایران با انجام بیش از سه هزار تست تخصصی در خدمت جامعه ایرانیان.

آزمایشگاه پزشکی بخارست

هزار سایت