استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، رییس دپارتمان اعصاب اطفال، عضو رسمی انجمن جهانی اعصاب کودکان

پروفسور محمود محمدی

هزار سایت