المزمل - یا ایها المزمل قم الیل الا قلیلا - ای مرد جامه به خود پیچیده، شب را زنده بدار مگر اندکی از آن را !

المزمل

هزار سایت